Vedtatt regulering - gbnr. 56/40 på Kvithyll

Kommunestyret i Indre Fosen kommune har i møte 22.03.2024, sak 028/24, vedtatt Detaljregulering for gbnr. 56/40 på Kvihyll, planID 2022004. 

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for videre utvikling og utbygging av næringsaktivitet i Kvithylla-området på gbnr. 56/40. Kommunen ønsker å tilby byggeklar næringstomt for bedrift(er) som ønsker å etablere seg på Kvithyll. 

Planområdet er på 11,6 daa og ligger i nær tilknytning til eksisterende industri/næring i vest. Området er avsatt til næringsformål i overordnet plan. 

 

Saksdokumenter

Plankart (PDF, 105 kB) (ikke påført saksbehandlingsinformasjon). 

Planbestemmelser (PDF, 221 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Ved å følge denne lenken kan du lese alle saksdokumentene.

 

Klagerett

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken i henhold til forvaltningslovens regler.

Fristen for å klage på en vedtatt reguleringsplan er tre uker fra kunngjøringsdato, jf. pbl. § 12-12 fjerde ledd og forvaltningsloven § 29.

Man kan sende inn klage på følgende måter: