Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en plan som er bindende for et gitt område og bebyggelsen innenfor det avgrensede området. Kommunen har plikt til å utarbeide reguleringsplaner for områder der det skal gjennomføres større bygge og anleggstiltak. 

Reguleringsplanen skal bestå av kart som inneholder ulike bestemmelser. Kartet viser hvilke reguleringsformål grunnen innenfor et begrenset område kan brukes til. Eksempler på formål kan være byggeområder, trafikkområder, landbruksområder, fareområder, friluftsområder og spesialområder. Planen skal også bestemme hvordan veiene skal gå, hvordan bebyggelsen skal plasseres og eventuelt hvordan bebyggelsen skal se ut.  

Hvilke formål et areal kan reguleres til og hvilke bestemmelser som kan knyttes til en reguleringsplan finner du i plan og bygningsloven. 

Reguleringsplaner kan utarbeides som områderegulering for flere eiendommer, eller som detaljregulering for enkelttiltak eller for mindre områder. Private aktører har rett til å fremme forslag til detaljregulering. 

Ulike typer reguleringsplaner

Områderegulering

Områderegulering blir i utgangspunktet lagd av kommunen. Den styrer utviklingen i et større område, slik som for eksempel områderegulering for Rissa sentrum. Kommunen kan overlate til private eller andre myndigheter å lage områdereguleringer. Dette betyr at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammene kommunen bestemmer. 

Detaljregulering

Detaljregulering kan kommunen, eller private utbyggere og initiativtakere lage. Dette er en plantype som blir brukt for følge opp det som er bestemt i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke og detaljerte føringer for hva du kan bygge.