Plan for den kulturelle skolesekken

3 Økonomi

Den kulturelle skolesekken blir finansiert av spillemidler, etter at overskuddet fra Norsk Tipping er fordelt på vårparten.

Midlene fordeles av Kulturtanken til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur. En tredjedel av midlene går direkte ut til kommunene, en tredjedel forvaltes av fylkeskommunene, og den siste tredjedelen er fri til å fordeles av fylkeskommunen.

Alle spillemidlene skal gå til kunst og kultur. Fylker og kommuner tar derfor hand om administrasjonen selv, i tillegg til at mange også legger i ekstra midler til produksjon av kunst og kultur.

Budsjettet for den lokale potten for DKS i Indre Fosen kommune inneholder følgende elementer:

Utgifter: 

  • Dekning av kommunale utgifter ved mottak av DKS-pakken fra fylkesnivået.
  • Utgifter til produksjoner.
     

Inntekter:

  • Statlige tilskudd til DKS.
Til toppen