Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2035 til offentlig ettersyn

Indre Fosen kommunestyre vedtok 21.03.2024 å legge utkast til kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2024-2035 ut på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven $ 11-14. 

Utfordringer og satsingsområder

Høringsutkastet identifiserer to hovedutfordringer for Indre Fosen kommune de neste 12 årene: 

  • vi blir stadig eldre
  • klimaet er i endring


Planen beskriver tre overordnede satsningsområder med tihørende mål for hvordan kommunen skal imøtekomme disse utfordringene: 

  • inkluderende samfunn
  • bærekraftig tjenestetilbud
  • hensiktsmessig samferdsel og infrastruktur


Planens arealstrategi følger opp føringene som gis i satsingsområder og hovedmål, samt de nasjonale forventningene til kommunal planlegging. 

Planforslag og innspill

Innspill sendes kommunen innen 14.05.2024. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2035, høringsutkast

Se alle saksdokumenter

Skjema for innspill