Detaljregulering for fv. 720 Alsetbrua

Kommunestyret i Indre Fosen kommune har i møte 14.12.2023, sak 150/23, vedtatt Detaljregulering for fv. 720 Alsetbrua, planID 2022005. 

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å bygge ny Alsetbru, da den eksisterende brua er i dårlig forfatning og eventuelle forsterkningstiltak er vanskelig å gjennomføre.
Planområdet ligger i Skaugdalen der fv. 720 Skaugdalsvegen krysser Sørelva ved Alset.

Saksdokumenter

Ved å følge denne lenken  kan du lese alle saksdokumentene.

Klagerett

I henhold til pbl. § 12-12 varsles grunneiere og andre berørte ved brev, og planvedtaket blir kunngjort i Fosna-Folket 19. desember 2023. Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken i henhold til forvaltningslovens regler.

Fristen for å klage på en vedtatt reguleringsplan er tre uker fra kunngjøringsdato, jf. pbl. § 12-12 fjerde ledd og forvaltningsloven § 29.

Man kan klage på følgende måter: