Varsel om oppstart av planarbeid - Krobakken, planID 2023005

På vegne av Rissa Sentrumsbygg AS, Arnfinn Seim og Robin Rokseth, kunngjør Kystplan AS igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguIeringsplan for Krobakken, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-8. Planområdet ligger i utkanten av Rissa sentrum, på sørsida, ned mot Botn.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide detaljreguleringsplan for boliger med tilhørende funksjoner innenfor omsøkte planavgrensning. Det ønskes tilrettelagt for varierte boligtyper i et sentrumsnært og sjønært område. Indre Fosen kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

For å lese mer om oppstartsvarselet, følg denne lenken til plankonsulents hjemmeside: www.kystplan.no


Merknader/innspill

Det er mulig å komme med merknader/innspill til planarbeidet.  Skriftlige merknader til oppstarts-varslet sendes til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra, eller til kystplan@kystplan.no innen 12.04.2024