Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2035

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2024-2035 har vært ute til offentlig høring. Her kan du lese alle innkomne innspill.

Samfunnsdelen setter langsiktige mål for kommunens utvikling. Den definerer hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere, og beskriver hvordan kommunen skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene på best mulig måte. Planen skal bidra til å skape forutsigbarhet og en helhetlig tenking i all lokal forvaltning

Planforslag og innspill

Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2035, høringsutkast

Satsningsområder og mål

Planen beskriver tre overordnede satsningsområder med tilhørende mål for hvordan kommunen skal imøtekomme disse utfordringene: 

Inkluderende samfunn

 • redusere utenforskap
 • involvere frivilligheten
 • varierte bomuligheter

Bærekraftig tjenestetilbud

 • planstyrt kommune
 • sikre gjennomføringskraft
 • attraktiv arbeidsgiver
 • trygge oppvekstvilkår
 • stabile helse- og omsorgstjenester
 • klima- og miljøbevisst samfunnsaktør

Hensiktsmessig samferdsel og infrastruktur

 • bedre tilpasset kollektivtilbud
 • god samfunns- og næringsutvikling
 • framtidsrettet energiforsyning
 • framtidsrettet bredbånd
 • attraktive bosteder