Miljø

Forurensing

Forurensing er spredning av skadelige stoffer til luft, vann eller jordsmonn, som fører til ulempe, helseskade eller mistrivsel for mennesker, dyr og planter. Forurensing omfatter også støy og rystelse ved for eksempel sprenging. 

Kommunen har ansvar for oppgaver knyttet til forurensingsloven og jobber derfor med å verne om og redusere belastninger på miljøet. Vi bidrar til å rydde opp i forurensingssaker lokalt og vil gjerne ha beskjed hvis du oppdager forsøpling, brenning av miljøfarlig avfall, dumping av husdyrgjødsel på feil sted eller lignende. 

Meld om forurensing