Privat avløpsanlegg

Kommunen er forurensningsmyndighet og må gi tillatelse før et nytt avløpsanlegg kan etableres. Alle som planlegger å slippe ut sanitært avløpsvann må først søke om utslippstillatelse til kommunen. 

Alle bygninger som har innlagt vann må ha en godkjent avløpsløsning. Dette gjelder også for fritidsboliger som ikke har installert toalett, eller som kun fører vann inn i fritidsboligen i sommerhalvåret.

Det må søkes om utslippstillatelse i forbindelse med nybygg, innlegging av vann i eksisterende bygg, økning av belastning på eksisterende anlegg og når anlegget skal oppgraderes.

Før du søker

Å søke om utslippstillatelse for å etablere et nytt avløpsanlegg er ikke noe du kan gjøre selv. Du må få hjelp fra et firma som er godkjent for denne typen arbeid. Firmaet du velger vil stå som ansvarlig søker, og skal planlegge og prosjektere anlegget. Det er firmaet som sender søknaden om utslippstillatelse til kommunen. Kommunen vil motta søknad og melding digitalt, og vil svare digitalt.

Når du vurderer hvilket firma du vil ha hjelp av bør må du sjekke ut følgende minimumskrav:

  • Kompetanse innen hydrogeologi og renseteknikk
  • 2-3 dagers kurs om små avløpsanlegg. Kurset må omhandle prosjektering av flere relevante anleggstyper. Alternativt godtas kursopplegg i regi av kommunen.
  • Praktisk erfaring med grunnundersøkelser
  • Tilgang til VA-miljøblad
  • Relevante referanseprosjekter


Husk nabovarsel dersom du skal ha et nytt utslipp, det har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har inntil 6 ukers saksbehandlingstid.

Kan du knytte eiendommen til kommunalt avløpsnett?

Kommunalt avløpsnett finnes i sentrumsområder og tettbygde strøk, men ikke alle eiendommer i disse områdene er likevel tilknyttet kommunalt avløp. Hvis du ønsker å finne ut om eiendommen din kan knytte seg til det kommunale avløpsnettet, kan du ta kontakt med kommunen. Da trenger vi adressen eller gårds- og bruksnummeret til eiendommen.

Tiltaksplan for spredt avløp

Alle boliger, fritidsboliger eller andre bygninger med innlagt vann må tilknyttes et anlegg for håndtering av sanitært avløpsvann (kloakk) eller gråvann dersom bygningen ikke har toalett. Der bebyggelsen er spredt og det ikke er planer om å bygge ut kommunalt avløpsnett, må avløpet håndteres lokalt. Med lokal håndtering mener vi rensing (privat renseanlegg) og utslipp til lokal resipient (bekk, sjø eller annet). Slike avløpsanlegg omtales som spredt avløp.

"Tiltaksplan for spredt avløp 2021-2027 for Nordre Fosen Vannområde" har som mål å begrense forurensningen fra spredt avløp. Målet er god økologisk tilstand i vannforekomstene. Alle spredte avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens rensekrav skal derfor utbedres eller tilknyttes kommunalt nett.