Vedlikehold av veger i Indre Fosen

Målet vårt er å skape god framkommelighet og trygge veger for alle som ferdes i kommunen. 

I Indre Fosen er det to typer offentlig veg: kommunale veger og fylkesveger. Kommunen har ansvaret for sommer- og vintervedlikehold av kommunale veger. Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene.

Vedlikehold av veger

I Indre Fosen har vi 150 km kommunal veg som skal vedlikeholdes. 

Oversikt over alle kommunale veger i Indre Fosen

Sommervedlikehold

Om sommeren blir tilstanden på asfalterte veger vurdert, og det blir utført vedlikehold ved behov. Vedlikehold generelt omfatter blant annet asfaltering, grusing av grusveger og kantslått.

Vintervedlikehold

Generelt om brøyting

 • Brøyting skal omfatte brøyting av selve vegen, gang- og sykkelveg, avkjørsler, kryss og møte- og snuplasser for alle trafikkgrupper
 • Veger i sentrum, ved skoler, barnehager, helseinstitusjoner, næringsarealer og lignende har høyere prioritet enn kommunale veger
 • Vegen skal ryddes i full bredde

Når brøyter vi?

Dersom det har kommet mer enn 10 cm lett snø over natten eller inntil 7 cm våt snø som gir svært vanskelige kjøreforhold, skal det brøytes om morgenen mellom kl. 06.00-08.00. Dette gjelder også når det regner på snødekt veg, slik at det dannes sørpe eller skarelag.

 • Brøyting starter seinest kl. 06.00 om morgenen hver dag
 • Ved alle skoler skal det være ferdig brøyta innen kl. 08.00 på hverdager

Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes minimum mellom kl. 06.00 og 22.00. Under ekstreme værforhold kan vi gå bort ifra disse kravene.

Hva vi forventer av deg?

 • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene, enten du går, sykler eller kjører
 • At du parkerer slik at brøytebilen kommer fram
 • At du respekterer skilt som forbyr parkering
 • At du selv rydder egen innkjørsel
 • At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i vegen
 • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig for oss å innfri forventningene dine
 • At du opptrer høflig i møte med arbeidsfolka som står på for å gjøre vegene i Indre Fosen best mulige ut ifra de til en hver tid gjeldende forholdene

Generelt om strøing

Sandstrøing omfatter strøing av veg, gang- og sykkelveg, møte-, snu- og parkeringsplasser og andre trafikkarealer. Områdene skal strøs ved:

 • væromslag fra kaldt til mildere vær som fører til tining eller is
 • nedbør i form av regn, og gjentas når sanden vaskes bort
 • synlig is som begynner å bli blank
 • ved varierende temperaturer som forårsaker issvelling

Det skal være gjennomstrødd før kl. 07.00 om morgenen. 

Hvis du oppdager feil på kommunal veg

Hvis du oppdager at en kommunal veg har hull eller andre mangler kan du melde dette inn til oss. Da vil en saksbehandler på kommunalteknikk få informasjonen rett inn i sitt system og oppdatere saken underveis som feilen blir rettet opp. 

Meld ifra

Hvis du har har spørsmål om vedlikeholdet på kommunale veger kan du ta kontakt med kommunen. Benytt gjerne kontaktskjemaet vårt.

Kontaktskjema

Oppdager du avvik og feil på fylkesvegen, er det Fylkeskommunen du må kontakte. Ved akutte forhold eller skader kontakter du Vegtrafikksentralen på telefon 175