Tungtrø barnehages vedtekter

3 Opptak i barnehagen

Styrer foretar opptak av barn i Tungtrø Gårdsbarnehage.

3.1 Opptakskriterier

Barn som er tildelt fast plass, får beholde plassen til skolepliktig alder.

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  1. Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.
  2. Barn som etter innvilget utsatt skolestart.
  3. Barn som er skolestartere påfølgende år.
  4. Barn som alt har plass i barnehagen og som ønsker denne utvidet
  5. Søsken av barn som alt har plass i barnehagen

Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig sammensetning mellom alder og kjønn, og sikre en forsvarlig drift. Dette sees i sammenheng med kriteriene. For oss betyr dette å sette sammen ei gruppe der alle kan ha mulighet til å finne vennskap. Står søkere helt likt foretas tildeling ved loddtrekning.

Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak, utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for Indre Fosen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren.

Til toppen