Kommuneplanen

Kommuneplanen er en langtidsplan som angir langsiktige mål, strategier og prioriterte innsatsområder for utviklingen av Indre Fosen kommune. 

I 2024 vil Indre Fosen kommune vedta sin første kommuneplan etter sammenslåingen av Leksvik og Rissa kommuner. Samfunnsdelen vedtas først, og arealdelen vil bygge på denne. 

Kommuneplanen består av:

Hvorfor har vi en kommuneplan?

Samfunnsdelen setter langsiktige mål for kommunens utvikling. Den definerer hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere, og beskriver hvordan kommunen skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene på best mulig måte. Planen skal bidra til å skape forutsigbarhet og en helhetlig tenking i all lokal forvaltning.

Arealdelen følger opp mål og strategier i samfunnsdelen gjennom disponering av kommunens arealer. Den viser hvor framtidig utbygging i kommunen skal skje og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur og friluftsområder. I bestemmelsene til arealdelen kan det settes regler for hvordan viktige hensyn og forhold skal følges opp i videre planlegging.

Temaplanene skal henge sammen med kommuneplanen: Se temaplaner. Temaplanene tar med seg målene fra kommuneplanen, bryter ned disse og jobber med de.