Oppheving av planer

Kommunen har i alt 186 reguleringsplaner som er eldre enn 10 år (1964-2013), planer som er fra tidligere Rissa, Leksvik og Verran kommune. Siden mange av de gamle reguleringsplanene vurderes å ha utspilt sin rolle, og ikke lenger fungerer som et hensiktsmessig og oppdatert grunnlag for kommunens byggesaksbehandling, har kommunen startet prosessen med å oppheve disse.

Disposisjonsplan fra 1964.

 

De reguleringsplaner som bør oppheves, er de som er i vesentlig strid med overordnet plan og er utdaterte av flere ulike grunner. I noen tilfeller er den regulerte arealbruken ikke lenger i samsvar med kommuneplanen og faktisk bruk. Andre reguleringsplaner er lite tidsriktige eller utdaterte i form og innhold. Eksempler på dette er planer som regulerer en annen bebyggelsesstruktur enn hva som er opparbeidet eller planer som regulerer vegtraséer som er opparbeidet med en annen trasé på et senere tidspunkt. Disse planene kan være krevende å håndheve når det søkes om byggetiltak, og kan medføre behov for dispensasjoner som skaper betydelig merarbeid i saksbehandlingen. Dette vil igjen føre til lengre og fordyrende prosess for søker. 

For oppheving av planer gjelder samme regler som for utarbeidelse av planer, dvs. at berørte parter skal ha mulighet til å gi sin uttalelse til arbeidet. Alle som står oppført som eier av eiendom innenfor et planområde hvor planen foreslås opphevet vil bli varslet med brev. 

Når en plan blir opphevet, vil det som hovedregel være kommuneplanens arealdel som gjelder ved behandling av byggesaker.

Siden oppheving av plan er en særdeles omfattende prosess, og kommunen har nærmere 200 planer å gå igjennom, har kommunen valgt å ta det første steget med å oppheve noen få reguleringsplaner som er registrert som disposisjonsplaner.