Ungdomsrådets vedtekter

3 Møtevirksomhet og økonomi

3.1 Møtevirksomhet

Ungdomsrådet har møte minst åtte ganger i året.
Ekstraordinære møter må påregnes i forbindelse med eventuelle saker.

Innkalling til møtene med saksliste, og eventuelle andre sakspapirer legges ut på innsyn minst en uke før møtedato.

Møteplan for ungdomsrådet settes opp for hvert semester og sendes kommunens administrasjon samt andre relevante instanser.

Ungdomsrådet står fritt til å invitere administrasjon, politikere eller andre relevante personer i forbindelse med ungdomsrådsarbeidet.

3.2 Økonomi

Kommunestyret bevilger midler til drift for ungdomsrådet ved årlig budsjettbehandling.
I tillegg tildeles midler til tiltak for barn og ungdom. Disse midlene fordeles etter forutgående søknad og prioritering etter demokratiske prinsipper.

Kontaktpersonene i kommuneadministrasjonen har det overordnede ansvaret for rapportering for ungdomsrådets budsjett og regnskap.

Til toppen