Tryllefløyten musikkbarnehages vedtekter

10 Betaling

Vi følger de kommunale satsene for foreldrebetaling. Kostpenger beregnes av barnehagen i samsvar med regnskapet for barnehagen.

Moderasjonsregler, fritak eller reduksjon i foreldrebetaling tilbys etter følgende regler:

  • Reduksjon i foreldrebetaling i familier med lav inntekt.
  • Gratis kjernetid (20 timer pr uke) for 2, 3, 4, 5 og 6 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt.
  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid.
  • Vedtak om redusert foreldrebetaling etter disse ordningene gjelder for ett barnehageår om gangen. Søknadsfristen er 01.juni. For fortløpende søknader settes søknadsfristen til den 20. i hver måned for å få reduksjon påfølgende måned. Søknad om redusert foreldrebetaling sendes Indre Fosen kommune, barnehagemyndigheten, Rådhusveien 13, 7100 Rissa
  • Når flere barn fra samme husstand går i barnehage i kommunen, gis det 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to, og 50 % for nummer tre og evt. flere.
  • Barn som er tildelt barnehageplass som tiltak etter Lov om barneverntjenester, kan gis hel eller delvis friplass. Det samme kan gjelde barn med alvorlige helsemessige problemer. Dette avgjøres av styrer i samråd med hjelpeinstansene.
  • Eventuelle klager på beregning av foreldrebetalinga er underlagt ordinær klagebehandling i kommunen

Oppsigelsestid på barnehageplass er 1 måned, regnet fra den 1. eller 15. i hver måned. Oppsigelse av plassen leveres elektronisk på kommunens hjemmeside (samme som søknadsskjema).

Betaling skjer forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder i året (juli er betalingsfri).

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april, medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut barnehageåret. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Ved manglende betaling ut over 2 måneder etter betalingsfrist, kan barnet miste plassen. En slik beslutning fattes av styret etter innstilling fra styrer. Før oppsigelse gjennomføres, skal styrer sikre at relevante forhold knyttet til manglende betaling er klarlagt. Det er barnas foreldre og foresatte som er ansvarlig for å bidra til at relevante forhold kan klargjøres i nært samarbeid med styrer. Plassen sies opp med 1 måneds oppsigelsestid. Ved gjentatte mislighold kan plassen sies opp med umiddelbar virkning.

Til toppen