Tryllefløyten musikkbarnehages vedtekter

8 Opptakskriterier

Opptak foregår etter følgende prioriteringer:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til barnehage. Dokumenteres av PP-tjenesten eller lege/psykolog og barn som skal sikres barnehageplass som hjelpetiltak etter ”Lov om barnevern-tjenester”. (barnehageloven §18)
  2. Barn som etter søknad er innvilget utsatt skolestart
  3. Barn som er skolestartere påfølgende år (5åringene)
  4. Barn som allerede har deltidsplass i barnehagen og ønsker å utvide denne
  5. Barn som har søsken i den barnehagen barnet søker plass i, det barnehageåret det søkes for.

Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig sammensetning mellom alder og kjønn, og sikre forsvarlig drift. Dette sees i sammenheng med kriteriene. Hvis søkere etter dette står likt foretas tildeling ved loddtrekning.

Barnehagens primære opptakskrets er sammenfallende med Åsly skolekrets, men barn bosatt i andre deler av kommunen og andre kommuner kan etter søknad få plass.

Ved søknad om overflytting fra en barnehage til en annen gjelder følgende regler: «I det søker får førsteønsket sitt oppfylt på overflyttingssøknaden, mister barnet plassen i den barnehagen det allerede går i.» (Dette er spesifisert på søknadsskjemaet).

Til toppen