Retningslinjer for skoleskyss

3 Elevenes bosted

3.1 Folkeregistrert adresse

Bostedet er elevens adresse i Folkeregisteret. Folkeregistrert adresse legges til grunn for hva som regnes som elevens nærskole.

Elever som bor midlertidig andre steder enn bostedet, f.eks. hos familie eller venner, har ikke rett til fri skoleskyss etter opplæringsloven. Dette gjelder selv om oppholdet skyldes sykdom eller lignende hos foresatte.

3.2 Delt bosted

Elever som bor i to hjem, kan ha rett til skoleskyss til begge foreldrenes adresser, dersom øvrige vilkår for skyssrett er oppfylt.

Ved søknad om skoleskyss, skal elevens botid dokumenteres med samværsavtale eller egenerklæring signert av begge foreldrene. Retten til skyss ved delt bosted forutsetter en planlagt og regelmessig ordning, ikke enkeltbestående besøk utenfor avtalt eller rettslig fastsatt deling av botiden.

Individuell behandling av slike søknader, tar utgangspunkt i at foresatte etter barneloven har ansvar for barns utdannelse og er pålagt å ta sine omsorgs- og bostedsvalg ut fra barnets beste. Skolebarn har etter dette krav på at foreldrene tar nødvendig hensyn til deres skolereise og skolehverdag og etablerer likeverdige bosted i rimelig nærhet til hverandre og elevens nærskole.

Dersom ett av bostedene ligger langt fra nærskolen, må det påregnes en mer komplisert reisekjede med lengre reise-, vente- og omstigningstid. Det må også påregnes flere bussbytter enn om bostedet var i rimelig nærhet til elevens nærmiljø. Vurderinger knyttet til forsvarlig reisetid og/eller kostnader kan avgrense retten til skoleskyss ved delt bosted.

3.3 Elever med fast bosted i fosterhjem

Elever som er i fosterheim vil ha rett til skyss når vilkårene ellers er til stede. Det forutsettes at det foreligger enkeltvedtak. Nærskoleprinsippet gjelder også for slike elever.

3.4 Elever med midlertidig bosted

Elever som blir tatt hånd om av barnevernet kan få midlertidig bosted på en korttidsinstitusjon eller tilsvarende. Barnevernet har det administrative og økonomiske ansvaret for skyssen i denne perioden fram til eleven har fått et fast bosted.

3.5 Elever i avlastningshjem

Elever som har rett til skyss etter opplæringslovens § 7-3, gis skoleskyss mellom avlastningshjem og skole. Transport mellom hjem og avlastningshjem er et foreldreansvar. Dersom avlastningshjemmet ligger langt fra skolen og skoleskyssen medfører betydelige merkostnader, kan tilbudet begrenses helt eller delvis.

3.6 Elever i barnevernsinstitusjon

Barnevernsinstitusjon er likestilt med ordinært hjem og gir ordinære skyssrettigheter knyttet til nærskolen.

Til toppen