Retningslinjer for skoleskyss

2 Rett til skoleskyss

Elever med varig eller midlertidig funksjonshemming/skade har rett til fri daglig skoleskyss, uavhengig av avstand mellom hjem og skole.

 • Varig funksjonshemming
  Elever med varig funksjonshemming skal søke om skyss. Det er egne rutiner for håndtering av dette.
 • Midlertidig funksjonshemming/skade
  Midlertidig skoleskyss benyttes når eleven har en skade eller en sykdom, og det er nødvendig med transport i en kortere periode. Det er egne rutiner for hvordan man bestiller denne skyssen. Individuelt tilrettelagt skoleskyss etableres kun dersom sakkyndig uttalelse tilsier dette. Dersom skyssbehovet strekker seg utover 6 måneder, skal det søkes om skyss og fylkeskommunen avgjør skysstilbudet.

Krav til dokumentasjon

Opplæringsloven setter som vilkår for skyss at funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen tilsier at eleven har et reelt behov for skyss. Dette skal dokumenteres med attest fra behandlende lege eller psykolog. Attesten må inneholde en beskrivelse av skyssbehovet (buss, privat bil, drosje) relatert til sykdommen/funksjonshemmingen, eventuelle særskilte behov, samt angi nødvendig skyssperiode. Søker er selv ansvarlig for at erklæring foreligger. Skyss kan ikke forventes opprettet i tide dersom det gis mangelfulle opplysninger. Retningslinjer for grunnskoleskyssen Indre Fosen kommune – Vedtatt i Oppvekstutvalget 24.05.2023

Vurdering av førsteinstans

Det forventes at skolene vurderer legeattester og det reelle skyssbehovet før søknad/bestilling av skyss foretas. Dersom fylkeskommunen i ettertid vurderer attestene til ugunst for eleven og skysstilbudet allerede er etablert, vil skolen få fakturaen for skyssen.

Fylkeskommunens vurdering

Fylkeskommunen tar stilling til om eleven er funksjonshemmet i forhold til bruk av buss eller om det foreligger et følgebehov.

Som grunnlag for vurdering, innhentes det attest fra behandlende lege/psykolog. Legeattesten må inneholde opplysninger om på hvilken måte eleven er funksjonshemmet i forhold til transport, hvilket transportmiddel som er nødvendig og varigheten av transportbehovet.

Andre forhold

 • Elever som er innvilget skoleskyss med drosje på medisinsk grunnlag gis, i enkeltstående tilfeller, anledning til å ta med venner hjem fra skolen i samme drosje, forutsatt at det er plass i bilen og at det ikke medfører merkostnader.
 • Elever som er innvilget personlig assistent, gis anledning til å ta med assistent i drosjen i henhold til opplæringsloven.
 • For elever med delt bosted gis den midlertidige skyssen kun til/fra folkeregistrert adresse. For rett til skyss til/fra begge adresser, kreves dokumentasjon på botidsfordeling.
 • Fylkeskommunen dekker utgiftene til skyss fra bosted til riding/bading om morgenen, og fra riding/bading til bosted om ettermiddagen for funksjonshemmede elever. Kostnaden til kjøring mellom skole og riding/bading i skoletida, må kommunen dekke.

2.1 Avstand mellom hjem og skole

Elever i grunnskolen har lovfestet rett til skoleskyss når gangavstanden fra egen utgangsdør til egnet skoledør er over:

 • 2 km for elever på 1. trinn
 • 4 km for elever på 2.-10. trinn

Indre Fosen kommune har i tillegg vedtatt en egen skyssgrense for elever på 2. trinn:

 • 3 km for elever på 2. trinn

Gangavstand måles ved hjelp av digitalt kartverk. Ifølge fylkeskommunens retningslinjer for grunnskoleskyssen, punkt 2.2, er det fylkeskommunens digitale avstandsberegner, https://skoleskyss.trondelagfylke.no som skal benyttes. Alle beregninger tillegges automatisk 25 meter for å dekke opp for manglende avstand fra nærmeste veg til bostedets inngangsdør. Bostedets inngangsdør og skolens inngang benyttes som målepunkt. Hvis skolen har flere innganger, skal elevens skolevei måles til inngang som er lengst borte fra elevens bosted.

Korteste gangbare vei mellom bosted og skole skal legges til grunn ved beregning av skoleveien. Med gangbar vei menes veier som ikke er skiltet forbudt for gående, som for eksempel motorveier og tuneller. Det avgjørende er om veien fremstår som åpen for allmenn ferdsel. Også private veier og stier som er i allment bruk, kan betraktes som skolevei.

Kommunens forsikring av elevene gjelder også på skoleveien. Forsikringen gjelder uavhengig av om elevene går på en offentlig eller privat vei, gangvei eller sti.

2.2 Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Kommunen avgjør om en elev har rett til skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei når avstanden mellom hjem og skole er kortere enn skyssgrensen på fire, tre eller to kilometer.

Fylkeskommunen avgjør om veien mellom hjem og holdeplass er særlig vanskelig eller farlig for elever som har rett til skyss på grunn av avstand.

Alle vurderinger om farlig eller vanskelig skolevei, skal gjøres ut fra:

 • Objektive forhold: Knyttet til veistandard og trafikale forhold, klima og topografi.
 • Subjektive forhold: Knyttet til den enkelte elev, blant annet alder, utvikling, syn og hørsel.

Det vil alltid medføre en generell risiko når barn ferdes i trafikken. Med særlig farlig eller vanskelig skolevei menes at eleven utsettes for en fare/vanske utenom det vanlige.

Trygg Trafikk har laget en veileder Særlig farlig eller vanskelig skolevei som viser hvilke momenter som er sentrale når kommunen vurderer og eventuelt gjør vedtak om en skolevei er særlig farlig eller ikke. Lenke til Trygg Trafikks veileder er lagt til bakerst i disse retningslinjene.

Hvilke strekninger i Indre Fosen som vurderes som så farlige eller vanskelige at alle elever innenfor en viss aldergruppe får tilbud om gratis skoleskyss, går fram av kap. 6. Det skilles mellom helårsskyss og vinterskyss.

Retten til skyss er en individuell rett. Søknader om skyss utover det som framgår av opplæringsloven eller særbestemmelser i disse retningslinjene, skal være individuelle. Det er foresatte eller eleven selv som søker om skyss. Avgjørelsen om en elev har rett til skyss, er et enkeltvedtak som behandles etter forvaltningslovens bestemmelser. Det innebærer at det i vedtaket må foretas en individuell vurdering av om den enkelte elev har forutsetninger for å ta seg forsvarlig fram i det aktuelle trafikkbildet. Vedtaket skal være skriftlig og opplyse om klageretten

2.3 Vinterskyss

Siden høsten 2017 har Indre Fosen kommune hatt en prøveordning med fleksibel vinterskyss. Ordningen ble drøftet med AtB og Trønderbilene i forkant. Det ble den gang hevdet at ordningen ikke ville skape problemer for skoleskyssen med buss.

Ordningen er slik:

Elever som innvilges vinterskyss, får 120 enkeltreiser på sitt skysskort. Hvis elevene tar bussen til og fra skolen, holder dette kortet til 60 skoledager. Skysskortet kan brukes når vær-, føre- og lysforholdene tilsier at det vil være tryggest for eleven å få skyss til og/eller fra skolen. Det er viktig at eleven og/eller de foresatte holder oversikt over hvor mange reiser som er benyttet. Når kortet er oppbrukt, er elevens rett til gratis skyss brukt opp dette skoleåret.

Fra og med høsten 2020 ble dette en permanent ordning. Indre Fosen kommune vil inngå en samarbeidsavtale med AtB om dette, der kommunen sier seg villig til å dekke ev. merkostnader i framtida, dersom det viser seg at ordningen med fleksibel vinterskyss blir dyrere for AtB/Trøndelag fylkeskommune, enn en fast ordning med vinterskyss alle dager i perioden 1. november til 31. mars.

2.4 Varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse

2.5 Sykdom i løpet av skoledagen

Det er skolens ansvar å organisere hjemkjøring av elever som er blitt syke eller har skadet seg i løpet av skoledagen.

2.6 SFO og leksehjelp

Skyss til og fra SFO eller leksehjelp er ikke skoleskyss og fylkeskommunen har ikke ansvar for denne skyssen. Ordinære skyssrettigheter gis kun for de gangene SFO ikke benyttes.

Det gis via reisebevis (t:kort) likevel mulighet til å benytte seg av offentlig transport mellom hjemmet og skolen til andre tider, dersom slike rutetilbud fins. Begrensningen er fortsatt en tur/retur per skoledag.

Elever som bruker reisebeviset sitt til og/eller fra SFO, inngår ikke i dimensjoneringsplikten til fylkeskommunen.

Elever som har rett til skoleskyss pga. av varig eller midlertidig funksjonshemming, skade eller sykdom, har også rett til skyss til/fra SFO eller leksehjelp.

2.7 Arbeidsuke – utplassering

Fylkeskommunen har ikke ansvar for skyss av elever som er utplassert i bedrift e.l. Kommunen er ansvarlig for organisering og finansiering av denne skyssen. Dette gjelder også for elever med funksjonshemming, skade eller sykdom.

2.8 Frittstående grunnskoler (friskoler)

Elever ved frittstående grunnskoler (tidligere kalt privatskoler) som mottar statsstøtte, har samme rett til skoleskyss som elever ved offentlige skoler. Det samme gjelder rett til følge og/eller tilsyn og skyss pga. funksjonshemming, skade eller sykdom.

Fylkeskommunen har ansvar for å sørge for skoleskyss til frittstående skoler. Kommunen betaler persontakst for disse elevene. Skyssretten er begrenset til transport innenfor elevens hjemkommune. Elever som går på friskoler utenfor hjemkommunen, har kun rett på gratis skoleskyss til kommunegrensen.

2.9 Voksne med rett til grunnskoleopplæring

Voksne som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til gratis skyss når de har enkeltvedtak om grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Fylkeskommunens skyssansvar gjelder kun innenfor hjemkommunen, uavhengig av om hjemkommunen har felles skole for voksenopplæring med annen kommune. Hjemkommunen er ansvarlig for merkostnader ved skyss over kommunegrense.

Voksne med funksjonshemming, sykdom eller skade, har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Fylkeskommunen er også ansvarlig for skyss fra hjemmet til skolen, selv om skolen ligger i annen kommune (kilde: Utdanningsdirektoratets epost til kunnskapsdepartementet 02.06.2015). Skyssbehovet skal bekreftes med legeerklæring eller sakkyndig uttalelse og skal tidfeste og entydig beskrive hvilket skyssmiddel eleven har behov for.

Fylkeskommunen gjør oppmerksom på følgende punkter:

 • Introduksjonsprogram og/eller norskopplæring gir ikke alene skyssrettighet. Indre Fosen kommune har egne bestemmelser om dekning av skyss for deltakere på introduksjonsprogram. Se punkt 4.3 i retningslinjer for Etableringsstønad ved bosetting av flyktninger, vedtatt av kommunestyret 6. februar 2020.
 • Voksne som formelt sett har fullført grunnskolen, men som trenger mer grunnskoleopplæring, gir alene ikke skyssrettighet.
 • Voksne som ikke har fått oppholdsstatus, bl.a. asylsøkere, gis ikke skyssrettighet.
 •  Spesialundervisning, f.eks. logoped gir ikke skyssrettighet dersom det ikke er en del av utdanningsløp og grunnskoleopplæring.
Til toppen