Retningslinjer for skoleskyss

7 Skyssplanlegging og rutiner

7.1 Søknad og vedtak om skoleskyss

Følgende prosedyre gjelder for søknad og vedtak om skoleskyss:

  1. Foresatte søker om skoleskyss på eget skjema på kommunens hjemmeside.
  2. Skolene registrerer søknader om skyss.
  3. Søknader om skoleskyss innenfor skyssgrensen og som ikke omfattes av bestemmelsene i kapittel 6 i disse retningslinjene, sendes til Indre Fosen kommune for behandling.
  4. Fylkeskommunen behandler alle andre søknader, dvs. vedtar eller avslår skoleskyss.
  5. Godkjente søknader rutes til dem som organiserer skyssen.
  6. Skolene deler ut reisebevis (skysskort) til elevene.

Vedtak om skoleskyss gjelder for et skoleår av gangen. Ved uendrede forutsetninger fornyes vedtak ved overgang til nytt skoleår, uten at man trenger å søke på nytt.

Avslag og svar på søknader på grunnlag av delt bosted, funksjonsnedsettelse og andre spesielle individuelle forhold, sendes av fylkeskommunen direkte til foresatte. Skolen har tilgang til alle vedtakene.

Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak. Fylkeskommunens/kommunens vedtak bygger på opplysninger gitt av kommunen/foresatte. Dersom vedtak er gjort på feil eller uriktig grunnlag, kan fylkeskommunen/kommunen omgjøre vedtaket, jf. forvaltningslovens bestemmelser.

7.2 Reisebevis

Alle elever som omfattes av skoleskyssordningen, skal utstyres med skysskort og ha dette med seg på alle turer til og fra skolen. Skoleskysskort tillates ikke nyttet på ferie- og fridager. Gyldighetstid og strekning skal framgå av skysskortet.

Reisebevis er ikke nødvendig når drosjesjåfør er godt kjent med elevene.

Tap av skysskort må meldes til skolen snarest. Tapte skysskort erstattes mot et gebyr.

7.3 Klageadgang

Forvaltningsloven har bestemmelser om at enkeltvedtak kan påklages av en part eller en annen med rettslig klageinteresse. For elever i grunnskolen er Fylkesmannen klageinstans.

Klagen sendes til det forvaltningsorganet som først har truffet vedtaket. De kan omgjøre vedtaket til gunst for klager. Opprettholdes vedtaket, oversendes klagen til Fylkesmannen, som fatter endelig vedtak.

Til toppen