Retningslinjer for skoleskyss

4 Elevenes skole

Elever har rett til å gå på sin nærskole. Hvilken skole som er elevens nærskole, framgår av Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune. Elevens rett til skoleskyss er knyttet til nærskolen.

4.1 Opplæring på annen skole/arena enn nærskolen

Foresatte til elever som ønsker å gå på en annen skole enn sin nærskole, må vanligvis dekke utgifter til skoleskyss utover skyssutgifter til nærskolen. Kommunen skal i vedtaket om skolegang ved annen skole enn nærskolen, ta stilling til elevens skyssrettigheter.

Når bytte av skole er et tiltak etter Opplæringsloven § 9A (elevens skolemiljø), skal kommunen dekke skyssutgiftene

4.2 Undervisning utenfor skolens geografiske område

Skyss i forbindelse med svømmeundervisning, utplassering/opplæring i bedrift, ekskursjoner, skidager mv. samt skyss i skoletiden, organiseres og finansieres av kommunen, ev. friskolen.

4.3 Midlertidig stengt skole, helt eller delvis

Hvis elever i en periode blir plassert på annen skole enn vanlig, gis skyssrettigheter dersom ordinære vilkår for skyss ellers er tilstede. Fylkeskommunen har kun skyssansvar hvis omplassering gjelder alle skolens elever.

4.4 Undervisning i hjemmet ved sykdom

Dersom skole og hjem inngår særavtale om undervisning i hjemmet og undervisningen medfører skyssutgifter, defineres dette som tjenestereise og kommunen er da økonomisk ansvarlig.

Til toppen