Retningslinjer for skoleskyss

6 Strekninger definert som særlig farlig eller vanskelig skolevei

6.1 Kriterier for valg av strekninger som gir rett til fri skoleskyss

Elever som må ferdes på strekninger som defineres som særlig farlig eller vanskelig skolevei, vil ha rett på fri skoleskyss, selv om avstanden til skolen er under avstandsgrensene gjengitt i kap. 2.1. Hvilke strekninger i Indre Fosen som regnes som så farlige eller vanskelige at elevene får tilbud om gratis skoleskyss, går fram av dette kapitlet. Ved vurdering av strekningene er følgende lagt til grunn:

  • Gang- og sykkelvei (g/s) eller fortau.
  • Bredden på veien og veiskulder dersom det ikke er tilrettelagt med gang- og sykkelvei eller fortau (sier noen om hvor god plass det vil være for myke trafikanter i veikanten når biler passerer i kjørebanen).
  • Veikryss og avkjørsler langs strekningen som elevene må krysse.
  • Kryssing av vei – siktforhold, om det er tilrettelagt med gangfelt.
  • Fartsgrense.
  • Årsdøgntrafikk (ÅDT)/trafikkmengde
  • Type vei – hovedferdselsåre/gjennomgangstrafikk; intern grendevei.

Det skilles mellom helårsskyss og vinterskyss. Ordningen for vinterskyss er omtalt i punkt 2.3.

Det er tatt hensyn til fylkeskommunens definisjon av hva som kan regnes som gangbar skolevei, (se punkt 2.1). Av fylkeskommunens retningslinjer går det fram at det er korteste gangbare vei mellom bosted og skole legges til grunn når de beregner skoleveiens lengde. Med gangbar vei menes veier som ikke er skiltet forbudt for gående, som for eksempel motorveier og tuneller. Det avgjørende er om veien fremstår som åpen for allmenn ferdsel. Også private veier og stier som er i allment bruk, kan betraktes som skolevei.

Det er tatt hensyn til barnas alder og modenhet ved vedtak om skyssrettigheter. Trygg Trafikk sin veileder (se kap. 8) er brukt ved inndeling i alderstrinn.

Trygg Trafikk har tidligere kommet med anbefalinger om skolepatruljer, men har nå gått bort fra dette. De mener at barn ikke kan eller bør ta ansvar for andre barn i et stadig mer komplekst og sammensatt trafikkbilde, og mener at det er alternative og bedre måter å arbeide med trafikksikkerheten rundt skolene på. Les mer om det på: https://www.tryggtrafikk.no/opplaering/skole/skoleveien/skolevei/trafikkvakt/

6.2 Stadsbygd skole

Stadsbygd skole, skyss
VEI VURDERING VEDTAK
FV 717 Rørvikveien 60 km/t ÅDT: 1174 Ikke gang- og sykkelvei Ikke 2 kjørefelt Ikke veiskulder Delvis uoversiktlig Fergepuljer gjør at det kommer mange biler samtidig. Helårsskyss 1.-10. trinn
FV 717 Rørvikveien Strekningen mellom Kvidalsveien og Teglverksveien Autovern langs veien og det at myke trafikanter må passere busslomme på yttersiden, gjør dette strekket utrygt for myke trafikanter. Fra Rørvikveien og videre inn på Teglverksveien må myke trafikanter også krysse innkjøringen til Bunnpris før de kan krysse Teglverksvegen på tilrettelagt gangfelt. Helårsskyss 1.-7. trinn
FV 6384 Kvidalsveien Elever som bor langs eller i forbindelse med Kvidalsveien må ferdes langs strekningen nevnt over: Rørvikveien mellom Kvidalsveien og Teglverksveien. Helårsskyss 1.-7. trinn
FV 6390 Råbygdveien Grendeveg ÅDT: 600 Må krysse Helsetveien over til gangog sykkelvei. Krysset er litt uoversiktlig, med litt dårlig sikt oppover Helsetveien. Det er en snarveimulighet om Dålåveien som gjør at kryssing av Helsetveien kan unngås. Ikke fri skoleskyss
FV 6390 Helsetveien 60 km/t. Ikke gang- og sykkelveg. Smal veg, ikke vegskulder. Delvis dårlig sikt og uoversiktlig. ÅDT: 600 Det fins en mulighet for å gå intern gårdsvei om Bliksås, og gå tilbake til Helsetveien eller ned til Råbygdveien. På den måten unngår man de deler av veien som er mest uoversiktlige og med dårligst sikt. Helårsskyss 1.-7. trinn. Ikke fri skoleskyss for elever som bor langs Finseråsveien eller kun ferdes på Helsetveien nedenfor krysset med Finseråsveien
FV 6390 Haltveien Strekningen Grønningsmarka–skolen Gang- og sykkelvei. Tilrettelagt kryssing med gangfelt over Haltveien. Ikke fri skoleskyss
FV 6390 Haltveien 60 km/time. Helårsskyss 1.-5. trinn
Strekningen Kilen– Grønningsmarka Ikke gang- og sykkelveg. 1 stk uoversiktlig kurve. Veldig smal vei Ikke vegskulder ÅDT: 200 Denne veien er spesielt smal. Den er så smal at det er trangt for to biler som møtes. Når det da heller ikke er veiskulder her, er det ingen plass til myke trafikanter i vegkanten. Vinterskyss 6.-7. trinn
KV Gafsetveien Elever som bor langs denne veien må ferdes langs strekningen Kilen– Grønningsmarka, nevnt over. Helårsskyss 1.-5. trinn Vinterskyss 6.-7. trinn
FV 717 Grønningsveien 80 km/t Ikke gang- og sykkelvei Helårsskyss 1.-10. trinn
FV 717 Kjerkveien 60 km/t-sone Ikke gang- og sykkelvei Ikke veiskulder Ikke tofelts vei ÅDT: 1200 Har mulighet for å benytte Trøaveien Helårsskyss 1.-7. trinn
FV 717 Kjerkveien 50 km/t-sone Ikke gang- og sykkelvei Ikke veiskulder Autovern på deler av strekningen gir lite rom for myke trafikanter. Internveimulighet om parken og eldresenteret. Ikke fri skoleskyss
FV 6382 Nyveien og Myrssjøen 60 km/t Ikke gang- og sykkelvei ÅDT: 800 (Nyveien) Intern grendevei. Ikke fri skoleskyss
KV Askjemsveien 40 km/t Omfattende trafikksikkerhetstiltak gjennomført høsten 2019. Ikke fri skoleskyss
KV Rødbergsveien og sørvestligste del av FV 6388 Fenstadveien fra og med Torshaugen og sørover Interne grendeveier. Ferdsel langs disse veiene anses ikke å fremskaffe behov for skoleskyss i seg selv. Elevene har under 4 km skolevei om de tar Rødbergsveien, krysser Grønningsveien og videre oppover Askjemsveien. Ikke fri skoleskyss
FV 6388 Elever som bor langs Fenstadveien, nordøst for Torshaugen må ferdes Helårsskyss 1.-7. trinn
Fenstadveien nordøst for Torshaugen langs Grønningsveien, hvor det er 80 km/t. Elevene kan gå via Myrssjøen, og plukkes opp eller settes av bussen der, dersom det ikke går skyss på sørsida av Grønningsveien.
KV Valsåmyra, Gløttaveien, Hafellbakkan og Pertrøveien Interne grendeveier Tilrettelagt kryssing med gangfelt over FV 717 Kjerkveien Videre gang- og sykkelvei fram til skolen Ikke fri skoleskyss

 

6.3 Åsly skole

Skoleskyss, Åsly skole
VEI VURDERING VEDTAK
FV 718 Skaugabrua Elever som må krysse Skaugabrua Helårsskyss 1.-7. trinn
FV 718 Udduveien/Hertug Skules vei. Strekningen Skaugabrua–skolen Gang- og sykkelvei Ikke fri skoleskyss
FV 6366 Kvithyllveien 70 km/t Tilrettelagt for myke trafikanter med utvidet veiskulder atskilt fra kjørebane med oppmerking og skiltet gang- og sykkelvei. Elever fra Kvithyllveien kan krysse FV 717 og følge ny gang- og sykkelvei over til Naustveien. Ikke fri skoleskyss
KV Naustveien og Rissa sentrum Naustveien anses som sikker skolevei fordi den er en intern grendevei. Tilrettelagte krysningspunkt med gangfelt i Rissa sentrum. Ikke fri skoleskyss
FV 718 Hertug skules vei Strekningen skolen– bunnen av Bustadbakken Gang- og sykkelvei Ikke fri skoleskyss
FV 718 Hertug skules vei Strekningen bunnen av Bustadbakken–krysset Leira 60 km/t Ikke gang- og sykkelvei Ikke veiskulder, og delvis uoversiktlig Tett vegetasjon på den ene siden av veien og skråning på motsatt side, gjør at myke trafikanter i veikanten har lite rom. Selve krysset på Leira med dets størrelse og vikepliktsregler gjør dette til et komplisert punkt for myke trafikanter. Helårsskyss 1.-7. trinn
FV 720 Skaugdalsveien, KV Føldalsveien, FV 720 Modalsveien og FV 6368 Kristian P. Bergs vei Her gjelder samme skyssregler som for elever på strekningen bunnen av Bustadbakken–krysset Leira. Redusert trafikkmengde på FV 720 etter at ny FV 715 øst for Storvatnet ble etablert Helårsskyss 1.-7. trinn

 

6.4 Skaugdalen Montessoriskole

Skoleskyss, Skaugdalen Montessoriskole
VEI VURDERING VEDTAK
FV 720 Skaugdalsveien Strekningen fra skolen og 4 km nordøstover. 60 km/t og 80 km/t Ikke gang- og sykkelvei Ikke veiskulder Tofeltsvei ÅDT: 1050 Helårsskyss 1.-7. trinn
FV 720 Skaudalsveien Strekningen fra skolen og 4 km sørvestover 60 km/t og 80 km/t Ikke gang- og sykkelvei Ikke veiskulder Tofeltsvei ÅDT: 1200 Helårsskyss 1.-7. trinn
FV 6374 Rotåsveien Rotåsveien vurderes som en intern grendevei, og trygg skolevei. Elever som bor langs denne veien, må allikevel inn på FV 720 for å komme seg til skolen Helårsskyss 1.-7. trinn
FV 6374 Einbakkveien Einbakkveien vurderes som en intern grendevei, og trygg skolevei. Elever som bor langs denne veien må allikevel inn på FV 720 for å komme seg til skolen. Helårsskyss 1.-7. trinn

 

6.5 Fevåg/Hasselvika skole

Skoleskyss, Fevåg/Hasselvika skole
VEI VURDERING VEDTAK
FV 718 Hasselvikveien Strekningen Langmyrveien–skolen Gang- og sykkelvei Ikke fri skoleskyss
FV 718 Hasselvikveien Strekningen Langmyrveien–Årlotten 80 km/t Ikke gang- og sykkelvei Uoversiktlig Helårsskyss 1.-4. trinn
FV 718 Fevågveien og Hasselvikveien Strekningen Fevågskardet–skolen 80 km/t i Hasselvikbukta Ikke gang- og sykkelvei Helårsskyss 1.-4. trinn

 

6.6 Mælan skole

Skoleskyss, Mælan skole
VEI VURDERING VEDTAK
KV 3700 Sagliveien Intern grendevei 50 km/t Ikke fri skoleskyss
FV 718 Sørfjordveien 60 km/t Ikke gang- og sykkelvei ÅDT: 930 På strekningen mellom Litjmoveien og Råkvågveien bidrar autovern på den ene siden, berg/skråning på den andre siden av veien, og ingen veiskulder til at myke trafikanter ikke har mye plass å ferdes på her. Helårsskyss 1.-7. trinn
FV 718 Stjørnveien 60 km/t Ikke gang- og sykkelvei ÅDT: 880 Ikke tofeltsvei Ikke veiskulder Helårsskyss 1.-5. trinn og vinterskyss 6.-7. trinn for elever som bor inntil 1,5 km fra skolen Helårsskyss for 1.-7. trinn for elever som bor mer enn 1,5 km fra skolen
FV 6362 Råkvågveien 50 km/t-sone Ikke gang- og sykkelvei Krysset Råkvågveien/Sagliveien er ikke tilrettelagt for kryssing, utflytende. ÅDT: 598 Helårsskyss 1.-5. trinn Vinterskyss 6.-7. trinn
FV 6362 Råkvågveien 80 km/t-sone Ikke gang- og sykkelvei Helårsskyss 1.-10. trinn

 

6.7 Testmann Minne skole

Skoleskyss, Testmann Minne skole
VEI VURDERING VEDTAK
FV 755 Strandveien Fartsgrense: 40 km/t ved overganger ellers 50 km/t Fortau Trafikksikker Ikke fri skoleskyss
FV 6836 Testmann Minnes vei Fartsgrense 50 km/t og 60 km/t Gang- og sykkelvei Trafikksikker Ikke fri skoleskyss
FV 6834 Skjeldbreiveien fra Grandkorsen til Liabakken Fartsgrense 50 km/t til Storhaugveien, resten 80 km/t. Ingen veiskulder Fortau opp til Grandhåggåveien Øvre del av Grandehagen boligfelt benytter veien fra Liabakken til Brannåsen som skolevei. Trafikksikkerhetstiltak: Denne strekningen bør ha nedsatt fartsgrense til 50 km/t som den øvrige delen av Skjeldbreiveien. Trafikksikker opp til Liabakken. Ikke fri skoleskyss
KV Storhaugveien Fartsgrense 50 km/t og 30 km/t gjennom nedre Grandehagen Ikke veiskulder Trafikksikker Ikke fri skoleskyss
KV Leirdalsveien Fartsgrense 50 km/t Stengt for gjennomkjøring i perioden 7:00–9:00 og 13:00–15:00, grunnet skolevei for Ytterbygda. Ikke fri skoleskyss
FV 6836 Myraveien Fartsgrense 50 km/t og 60 km/t opp til Myrabakken. Gang- og sykkelvei opp til Myrabakken og Hønnåskrysset Ikke veiskulder Trafikksikker Ikke fri skoleskyss
FV 6838 Kråkmoveien Fartsgrense 60 km/t fram til brua vest for Krabbsetsveet. Ikke veiskulder Uoversiktlig ved avkjørsel til Krabbset Relativt trafikksikker, men en del tungtrafikk. Helårsskyss 1.-10. trinn f.o.m. Krabbset og vestover.
FV 6840 Håggåveien Fartgrense 40 km/t og 60 km/t Fortau og gang- og sykkelvei Trafikksikker Ikke fri skoleskyss
KV Hallveien Fartsgrense 60 km/t Gang- og sykkelvei Trafikksikker Ikke fri skoleskyss
KV Hesthåggåveien overgang til gang- og sykkelvei til Trøa og Hallen Fartsgrense 30 km/t Grusdekke Gang- og sykkelveien har fast dekke Trafikksikker Ikke fri skoleskyss
KV Karetveien Fartsgrense 30 km/t til nord for Svean, derfra 60 km/t. Grusdekke Ikke gjennomgangstrafikk Uoversiktlig ved Vinnan nedre Relativ liten trafikk Relativ trafikksikker Vintervei for Kroaområdet Ikke fri skoleskyss
KV Vinnasand Fartsgrense 30 km/t Fast dekke Fortau fram til rundkjøringen ved Bygg Mix. Trafikksikker Vintervei for Kroaområdet Ikke fri skoleskyss
KV Kroveien Fartsgrense 30 km/t. Fast dekke til Kroa, resten har grusdekke Ingen skulder Relativt trafikksikker Ikke fri skoleskyss
FV 755 Krobrua Fartsgrense 50 km/t Dette knutepunktet er trafikkfarlig grunnet utformingen og mye vann i kjørebanen ved nedbør, samt at bilistene fra sentrum kutter svingen mot Leksvikveien. Meget trafikkfarlig veikryssing. Gangbru bør prioriteres som trafikksikkerhetstiltak. Inntil dette er ordnet, bør bussen kjøre nedom Kroa for å hente elevene Helårsskyss 1.-3. trinn for elever som må krysse Krobrua.
FV 755 Leksvikveien Fartsgrense 50 km/t og 60 km/t opp til Fredriksberg. Eneste vei i Leksvik med normert veibredde og skulder. Den nest mest trafikkerte veien i Leksvik. Trafikksikker bortsett fra: Området fra Langroa til Solvang er svingete og uoversiktlig. Her er fartsgrensen 80 km/t. Denne strekningen er trafikkfarlig, spesielt om vinteren. Elevene innen Heisandområdet bruker den private veien (gammel ferdselsvei) fra Skikstein – Trongen – Rosvold og ned til Håggåveien. Helårsskyss 1.-10. trinn for elever nord for Leksvikveien 248.
KV Roliveien Fartsgrense 50 km/t opp til Rolia og 80 km/t fram til Landsem. Relativt trafikksikker Elever med rett på skyss, plukkes opp/settes av på Leksvikveien. Vinterskyss 1.-7. trinn
KV Hellåsveien Fartsgrense 30 km fram til Tømmeråshalla og 50 km/t fram til Roliveien Grusdekke Relativt trafikksikker Elever med rett på skyss, plukkes opp/settes av på Leksvikveien. Helårsskyss 1.-7. trinn
FV 6842 Vigtilveien Fartsgrense 70 km/t til Kastvoll. Fast dekke Ikke skulder Relativt trafikksikker. Helårsskyss 1.-7. trinn

 

6.8 Vanvikan skole

Skoleskyss, Vanvikan skole
VEI VURDERING VEDTAK
FV 755 Drakestranda fra der gang- og sykkelveien slutter og østover Fartsgrense 60 km/t Ikke vegskulder. Denne strekningen er svært trafikkfarlig og har mye pendlertrafikk og en del tungtransport. Strekningen er uoversiktlig med mye vegetasjon og bratte skråninger i kombinasjon med mye svinger. Trafikkfarlig og bør prioriteres med trafikksikkerhetstiltak Helårsskyss 1.-10. trinn
KV Vanvikveien v/Samfunnshuset Fartsgrense 30 km/t Fortau Ikke fri skoleskyss
FV 755 Vanvikbakkan til Vollakrysset Fartsgrense 60 km/t opp til Vollakrysset. Gang- og sykkelvei Trafikksikker Ikke fri skoleskyss
FV 715 Vanvikbakkan fra Vollakrysset og nordover Fartsgrense 80 km/t. Skulder Meget stor trafikk, fergetrafikk Gang- og sykkelvei opp til Skavlmyra, samt intern vei forbi Korpan. Ikke fri skoleskyss
FV 715 Rørvikveien Fartsgrense 80 km/t Veiskulder Meget stor trafikk, hovedsakelig fergetrafikk Trafikkfarlig Helårsskyss 1.-10. trinn
KV Kleivaveien Internvei for Ratvikdalen boligfelt. Ikke skulder Fartsgrense 30 km/t Relativt trafikksikker. Ikke fri skoleskyss
Gang- og sykkelvei mellom Vollaveien og Trøanveien Internvei til Vanvik ytre samt gangog sykkelvei fra Ratvikåsen boligfelt til Ratvikdalen. Fartsgrense 30 km/t Liten trafikk Trafikksikker Ikke fri skoleskyss
KV Nedre Vollaveien Adkomstvei til Ratvikåsen boligfelt samt deler av Korpan. Fartsgrense 50 km/t Ikke skulder. Gang- og sykkelvei fra avlingsavkjørsel Balstad til Ratvikåsen boligfelt. Relativt stor trafikk. Trafikksikker Ved utbygging av Korpan vil atkomsten skje etter Vollaveien Ikke fri skoleskyss
FV 6384 Kvernsjøveien Fartgrense 80 km/t Ikke skulder Relativt liten trafikk Farlig kryssing av FV 715, egen busslomme. Helårsskyss 1.-10. trinn
PV Balstadveien Privat vei Utstrakt landbrukstransport og tungtrafikk på veistrekningen som ikke lar seg kombinere med skolevei for barn. Helårsskyss 1.-10. trinn

 

Til toppen