Retningslinjer for skoleskyss

5 Skysstandarder

5.1 Planlegging av skyssen

Skoleskyssen planlegges og organiseres i samarbeid mellom fylkeskommunen og den enkelte skole. Elevene skal tilbys akseptabel reisetid innenfor rammen av det som er rasjonelt og økonomisk forsvarlig. Det må gis rimelig tid til å planlegge, tilrettelegge og iverksette skyssen, så søkere må akseptere behandlingstid før skysstilbudet blir etablert.

5.2 Samordning

Det legges i størst mulig grad opp til felles skyssordning for grunnskole og videregående skole. Det vil derfor være av stor betydning at ferie, fridager og skoletid (start- og sluttidspunkt) samordnes. Kommuner og skoler som ikke følger felles skolerute for fylket (ferie, fridager og skoletid) eller den enkelte region sitt oppsett til skolerute, må påregne å selv organisere og dekke ev. merkostnader for skyssen de dager eller tider som ikke er etter oppsettet.

Dersom fylkeskommunen og kommunen ikke blir enige om hvordan skyssen skal organiseres og finansieres, kan Fylkesmannen gi pålegg i saken.

5.3 Reisetid

Skoleskyssen skal organiseres slik at elevene får en akseptabel reisetid. Reisetid er ikke fastsatt, men vil vurderes individuelt etter praktiserte normer. Samlet reisetid vil være sum av beregnet gangtid, reisetid og ventetid.

Ved organisering av skyss for 1.- 4. trinn er det viktig at reisetiden blir så kort som mulig.

Utdanningsdirektoratet sier i Rundskriv 3-2009 at det er flere hensyn som må tas når en skal vurdere hva som er forsvarlig reisetid. Et relevant hensyn er at barna får tilstrekkelig fritid og tilstrekkelig tid i hjemmet. Dette taler for å begrense reisetida. Et annet hensyn er effektiv og rasjonell organisering av skyssen. Hva som er akseptabel reisetid, må derfor avgjøres etter en konkret vurdering.

Ved delt bosted, privatskolegang og avvik fra nærskolegang kan reisetida bli lenger enn AtB sin norm for maksimal reisetid.

5.4 Gangavstand til og fra holdeplass

Definisjonen av gangavstand mellom hjem og skole (punkt 2.1) tar ikke sikte på å imøtekomme et absolutt krav om transport fra dør til dør. Skysstilbudet skal dekke størstedelen av totaldistansen, men det vil kunne kreves at eleven går fram til nærmeste holdeplass/oppsamlingsplass innenfor en rimelig gangavstand.

Hva som er rimelig gangavstand til holdeplassen, avgjøres etter en konkret og individuell vurdering hvor det bl.a. blir lagt vekt på elevens alder, modenhet, trafikksikkerhet og fremkommelighet på strekningen. Følgende norm benyttes:

  • 1 km - 1. trinn
  • 1,5 km - 2. og 3. trinn
  • 2 km - 4.- 7. trinn
  • 3 km - 8.-10. trinn

Foreldre/foresatte har ansvar for at barna forberedes og trenes på å klare egen skolevei så sikkert som mulig. Det kan innebære at barn på småtrinnet må følges til skole eller holdeplass for den tid som er nødvendig for at de skal klare å gå til skole/holdeplass på egen hånd.

Til toppen