Retningslinjer for skoleskyss

1 Innledning

Retningslinjene for grunnskoleskyssen i Indre Fosen kommune tar utgangspunkt i opplæringslovens bestemmelser om skoleskyss, slik vi finner dem i loven, kapittel 4a-7 og 13-4. Utdanningsdirektoratets rundskriv «Retten til skyss Udir-2-2019» ligger også til grunn.

Plankontorene i Leksvik og Rissa vurderte våren 2017 trafikksikkerheten på alle veistrekninger innenfor en avstand på 4 km fra hver skole. Deres trafikksikkerhetsvurderinger er innarbeidet i retningslinjene, som særlig farlig og/eller vanskelig skolevei. Se kapittel 6.

Det ble i mars 2020 lagt inn noen endringer i de nye retningslinjene, blant annet på bakgrunn av

 • innspill fra innbyggerne
 • at det er gjort trafikksikkerhetstiltak på noen veistrekninger
 • at nye Trøndelag fylkeskommune har gjort vesentlige endringer i sine retningslinjer for grunnskoleskyssen 12. juni 2019. Alle disse endringene er innarbeidet i dette dokumentet.
   

Neste revisjon gjøres våren 2023. Her er det snakk om endring og oppdatering av lenker og lovhenvisninger, samt endringer i kap. 6 «Strekninger definert som særlig farlig eller vanskelig skolevei» i forbindelse med endringer på veier i Rissa.

1.1 Formål og lovhjemler

Retningslinjene for grunnskoleskyssen i Indre Fosen skal sikre en solid og effektiv forvaltning av skyssbestemmelsene i opplæringsloven.

Elevers rett til gratis skoleskyss reguleres av

 • Opplæringsloven – Spesielt kapittel 4A-7 og 13
  • Ot.prp. nr. 46 (1997-98)
  • Udir-2-2019 – Retten til skyss, sist endret 23.06.2021
 • Privatskoleloven – Spesielt § 3-7
 • Barneloven – Spesielt § 30
 • Forvaltningsloven – Spesielt §§ 17 – 29
 • Offentlighetsloven – Spesielt § 13

1.2 Ansvaret for skoleskyss

Det økonomiske ansvaret for skyss i grunnskolen er delt mellom fylkeskommunen og kommunen i henhold til opplæringslovens § 13-4.

Fylkeskommunen har det økonomiske og administrative ansvaret for å skaffe et skysstilbud til alle elever som har lovfestet rett til gratis skoleskyss fordi de bor så langt fra skolen, at opplæringsloven gir dem denne retten. Kommunens ansvar er å betale persontakst for disse elevene.

Når kommunen legger opp til at elever får innvilget helårsskyss eller vinterskyss på grunn av vanskelig eller trafikkfarlig skolevei, vil kommunen selv få det økonomiske ansvaret. Det samme gjelder ved et utvidet skysstilbud for 2. klassingene. Dersom det fylkeskommunale rutetilbudet, vil kommunens økonomiske ansvar være begrenset til å betale persontakst. I de tilfeller hvor det fylkeskommunale transporttilbudet ikke kan nyttes, må kommunen dekke alle kostnader ved skyssen, se opplæringslovens § 13-4.

Kommunen har også ansvar for eventuelt reisefølge og tilsyn med skysselever i grunnskolen. Det gjelder også for elever som fylkeskommunen har skyssansvar for.

Retningslinjer for grunnskoleskyssen Indre Fosen kommune – Vedtatt i Oppvekstutvalget 24.05.2023 Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen. Dersom kommunen og fylkeskommunen ikke blir enige om hvordan skoleskyssen skal organiseres og finansieres, kan Fylkesmannen gi pålegg.

Til toppen