Skaugdalen barnehages vedtekter

6 Årsmøte

Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste organ. Årsmøtet avholdes hvert år så snart revidert årsregnskap foreligger og senest innen utgangen av mai måned. Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 1 måneds varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden, tid og sted for møtet og forslag til vedtektsendringer. Forslag til saker fra medlemmene, samt valgkomiteens forslag til styre- og varamedlemmer, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Endelig dagsorden med sakspapirer og eventuelle reviderte forslag fra styret eller medlemmene skal sendes elektronisk til medlemmene minst 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal ikke behandle forslag til vedtektsendringer eller forslag som medfører heftelser for de ansatte eller medlemmene, dersom ikke slike forslag er oppført på dagsorden.

Alle medlemmer har møterett til årsmøtet. Medlemmene kan være representert ved fullmakt. Møtelederen skal sørge for at det fra årsmøtet skrives protokoll som signeres.

6.1 Årsmøtets oppgaver

Styret foretar innkalling til årsmøtet og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

  1. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokollen
  2. Presentasjon av styrets årsmelding
  3. Godkjennelse av revidert årsregnskap og disponering av eventuelt årsoverskudd. Orientering om budsjett for inneværende år.
  4. Valg av styremedlemmer, dersom disse er på valg
  5. Valg av valgkomite, dersom noen av valgkomiteens medlemmer er på valg
  6. Eventuelle forslag til vedtektsendringer
  7. Eventuelt forslag om oppløsning
  8. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

6.2 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder, revisor eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst 5 av medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan vedta vedtektsendringer med de samme avstemningsreglene som for årsmøtet. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

6.3 Avstemningsregler for årsmøtet

Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags-, og stemmerett på årsmøtet. Ingen har flere enn en stemme uansett antall andeler. Et medlem kan møte med fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmakten skal legges frem skriftlig og være datert.

En beslutning av årsmøtet krever normalt simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det styreleder har stemt for. Vedtak om vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Til toppen