Skaugdalen barnehages vedtekter

7 Styret

Samvirkeforetaket ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er ansattes representant i barnehagen

7.1 Styrets sammensetningsform

Styret består av 5 personer herunder leder, og 2 varamedlem. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen, men dersom ønskelig kan også medlemmet velges for 1 år. Styreleder velges alltid for 1 år av gangen. Varamedlem velges for 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det. Har et styremedlem forfall, skal varamedlemmet innkalles. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak. Ansattes representant har stemmerett.

7.2 Styrets arbeidsform

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er ikke styreleder til stede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

7.3 Styrets arbeidsoppgaver

 • Styret skal sørge for at samvirkeforetakets formål blir realisert.
 • Styret skal holde seg orientert om den daglige driften og bemanningssituasjonen i samvirkeforetakets barnehage. 
 • Styret har ansvar for at barnehagens økonomiske drift er i overensstemmelse med god forretningsskikk. Belåning av samvirkeforetakets eiendom kan bare skje etter vedtak av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.
 • Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.
 • Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.
 • Styret skal påse at samvirkeforetakets eiendom og utstyr blir forsvarlig vedlikeholdt, og når det måtte være nødvendig, påse at samvirkeforetakets medlemmer innkalles til dugnad.
 • Styret ansetter daglig leder og skal informeres av daglig leder før øvrig personell ansettes. Dersom styret finner det hensiktsmessig, skal ansettelser utlyses.
 • Styret har i samarbeid med daglig leder ansvaret for at instrukser for personalet blir utarbeidet og overholdt
 • Styret beslutter eventuell eksklusjon av medlemmer.
 • Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.
 • Styrets leder forbereder og leder styremøtene, årsmøtet og eventuelle ekstraordinære møter i samarbeid med daglig leder.
 • Er styrets leder inhabil i en sak, eller har forfall, ivaretas lederens funksjon av annet styremedlem.

7.4 Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

7.5 Styrets kompenasasjon

Omkostninger ved styrets administrasjon av barnehagen dekkes etter søknad. Eksempler på utgifter som vil dekkes er telefon, utgifter til data og rekvisita og km-godtgjørelse. Dersom det er behov for ekstraordinær innsats fra styremedlemmer gis det anledning til å søke årsmøtet om å tildele forhøyet honorar for foregående år. Styret skal i slike tilfeller gi ett begrunnet forslag til årsmøtet for hvor stort honoraret bør være.

Til toppen