Skaugdalen barnehages vedtekter

13 Vedtekter for barnehagen

Her kan du lese barnehagens vedtekter.

13.1 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagens virksomhetsplan og årsplaner setter vårt formål inn i praksis.

13.2 Opptak av barn til barnehagen

Hovedopptak foretas av daglig leder. Barn som er tildelt plass, har denne til den sies opp, eller til barnet begynner på skolen. Søknadsfrist til hovedopptaket er 20. mars. Dette vil bli kunngjort i lokalpressen og ved oppslag. Søknad fylles ut elektronisk på kommunens hjemmeside. Søkere som ikke har tilgang til internett, kan få hjelp til å søke i Servicetorget eller den enkelte barnehage. Søknader der førstevalget ikke imøtekommes, og søknader som kommer etter fristens utløp, gjelder som søknad til eventuelle ledige plasser gjennom barnehageåret. Disse vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle ut fra gjeldende opptakskriterier.

 1. Opptak ellers i året foretas av daglig leder.
 2. Det er klageadgang på opptaket. Klagen sendes kommunen senest 3 uker etter at melding om opptak er gjort kjent. 

Opptak i barnehagene gjøres i tett samarbeid mellom de kommunale styrerne og styrerne fra de private barnehagene.

13.3 Opptakskriterier

Opptak foregår etter følgende prioriteringer

 1. Barn med funksjonshemninger, som etter loven har fortrinnsrett ved opptak. Dokumenteres av PP-tjenesten eller lege/psykolog og barn som skal sikres barnehageplass som hjelpetiltak etter «Lov om barnevern-tjenester».
 2. Barn som etter søknad er innvilget utsatt skolestart.
 3. Barn som er skolestartere påfølgende år (5åringene).
 4. Barn som alt har plass i barnehagen og ønsker denne utvidet
 5. Barn som har søsken i den barnehagen barnet søker plass i, det barnehageåret det søkes for.

Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig sammensetning mellom alder og kjønn, og sikre forsvarlig drift. Dette sees i sammenheng med kriteriene. Hvis søkere etter dette står likt foretas tildeling ved loddtrekning.

Barnehagen kan tilby barn fra andre kommuner plass i barnehagen.

13.4 Rett til barnehageplass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage, i samsvar med barnehageloven med forskrifter. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett på plass fra den måneden de fyller ett år. Barn har rett til plass i barnehage i kommunen der det er bosatt. For at retten skal være oppfylt, må reiseavstand til tilbudt barnehageplass i kommunen ikke være urimelig lang.

Ved søknad om overflytting fra en barnehage til en annen gjelder følgende regler: «I det søker får førsteønsket sitt oppfylt på overflyttingssøknaden, mister barnet plassen i den barnehagen det allerede går i.» (Dette er spesifisert på søknadsskjemaet)

13.5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn kan skje hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad iht. Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 1 måned regnet fra den 1. eller 15. i hver måned, og må skje skriftlig. Oppsigelsen fra barnehagens side krever saklig grunn, og skal skje skriftlig.

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april, medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut barnehageåret. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

13.6 Fastsettelse av foreldrebetalingen

Vi følger de kommunale satsene for foreldrebetaling. Kostpenger beregnes av barnehagen i samråd med Su.

Moderasjonsregler

 1. Ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. For samboere regnes felles inntekt selv om det ikke er felles barn. Det kreves dokumentasjon fra likningsmyndighetene. Søknad om redusert foreldrebetaling sendes Indre Fosen kommune, barnehagemyndigheten, Rådhusveien 13, 7100 Rissa.
 2. Når flere barn fra samme husstand går i barnehage i kommunen, gis det 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to, og 50 % for nummer tre og evt. flere.
 3. Barn med spesialpedagogisk hjelp, gis redusert foreldrebetaling tilsvarende tildelte timer spesialundervisning.
 4. Det kan gis moderasjon etter flere av reglene over for samme barn.
 5. Barn som er tildelt barnehageplass som tiltak etter Lov om barneverntjenester, kan gis hel eller delvis friplass. Det samme kan gjelde barn med alvorlige helsemessige problemer. Dette besluttes av barnevernstjenesten i samarbeid med styrer.
 6. Eventuelle klager på beregning av foreldrebetalinga er underlagt ordinær klagebehandling i kommunen.

Ved manglende betaling ut over 2 måneder etter betalingsfrist, kan barnet miste plassen. En slik beslutning fattes av styret, etter innstilling fra daglig leder. Før oppsigelse gjennomføres, skal styrer sikre at relevante forhold knyttet til manglende betaling er klarlagt. Det er barnas foreldre og foresatte som er ansvarlig for å bidra til at relevante forhold kan klargjøres i nært samarbeid med styrer. Plassen sies opp med 1 måneds oppsigelsestid. Ved gjentatte mislighold kan plassen sies opp med umiddelbar virkning

13.7 Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for Indre Fosen kommune og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

13.8 Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven §7

Iht. barnehageloven § 7 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Det vises i den anledning til at avtale om disponering av barnehageplass, signeres som aksept av tilbud om barnehageplass. I avtalen er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet detaljert regulert.

 • Styret i barnehagen forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene i denne avtale. Slik endring skal varsles skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse. Vilkårsendring gir foresatte rett til å si opp plassen med 1 måneds oppsigelsestid fra varselet er mottatt. Slike endringer kan være, men er ikke begrenset til, foreldrebetaling, gebyr og matpenger.
 • Tilbudet om barnehageplass løper fra den dato søker har fått tildelt og takket ja til plass, og frem til skolepliktig alder.
 • Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side kan foresatte ha rett til de alminnelige misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning. Dersom misligholdet er vesentlig, kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.
 • Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente.
 • Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.
 • Foresatte som benytter barnehageplass plikter å delta på inntil 10 timer dugnad som blir arrangert av barnehagen pr. barnehageår. Dersom pliktig dugnad ikke gjennomføres skal det svares en ekstra foreldrebetaling fastsatt av styret som for tiden utgjør kr 200,- pr. misligholdt dugnadstime.

13.9 Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens pedagogiske og ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. SU skal bistå personalet i å arrangere dugnad, og evt. julearrangement, sommerarrangement og andre arrangement.SU-møter foreslås til 2-3 ganger i året for å kunne komme med forslag til, evaluere og godkjenne årsplan og virksomhetsplan for barnehagen.

 • Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
 • Samarbeidsutvalget skal bestå av 2 medlemmer, 1 valgt foreldrerepresentant og 1 valgt ansatte-representant. Medlemmene velges henholdsvis i styret og i personalmøte for ett år av gangen. 
 • Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av utvalget, og ellers når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig. Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet om samvirkeforetaket. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså eventuell uenighet som kreves protokollført.
 • Ved interesse for foreldreutvalg, velges disse av SU.

13.10 Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldreråd foreslås avholdt minst en gang i året, og møtes etter innkalling fra samarbeidsutvalget eller daglig leder. Representanter til foreldrerådet velges av SU.

Foreldremøter avholdes 2 ganger pr barnehageår i regi av Barnehagen v/daglig leder. Innholdet kan variere mellom informasjon/dokumentasjon/tema mm.

13.11 Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4,3 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 6 m² for barn under 3 år. Styret kan endre denne bestemmelsen. Ang sikkerhet vises til barnehagens eget internkontrollsystem.

13.12 Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til kl. 16.30 mandag til fredag.

Julaften, romjula, nyttårsaften og onsdag før påske er barnehagen stengt. Barnehagen har 5 planleggingsdager. Dagene kan plasseres i samarbeid med de andre private barnehagene i Rissa og etter behov og kurs som tilbys.

Barnet skal ha fire uker ferie i løpet av driftsåret. Dette kompenseres med en betalingsfri måned (juli). Ferien kommer i tillegg til de fem planleggingsdagene. Vi holder 4 uker stengt på sommeren, uke 28-31 (fellesferien). For å sikre hensiktsmessig bemanning i sommermånedene, skal foreldre/foresatte innen 1.mai hvert år, gi melding om hvilke uker/dager i løpet av sommeren deres barn blir borte fra barnehagen, utover de fire ukene barnehagen er stengt. Denne påmeldingen er bindende. For dagene før påske må det være minst 4 barn påmeldt for at vi skal ha åpent.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

13.13 Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagen skal i henhold til barnehagelovens § 21-23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenester. Taushetsplikt gjelder også for styremedlemmer og foreldre som får tilgang til fortrolig informasjon gjennom sine verv i barnehagen.

13.14 Vilkår for kommunal støtte

Jfr. gjeldende samarbeidsavtale med Indre Fosen Kommune.

13.15 HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Barnehagen er tilknyttet PBL-HMS og HMS- Bedriftshelsetjenesten, Salutis.

Til toppen