Skaugdalen barnehages vedtekter

4 Medlemskap

Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter en av de foresatte å bli medlem i samvirkeforetaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn. Medlemskapet opphører når man ikke lenger har barn i barnehagen. Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd.

Medlemmene hefter ikke ovenfor kreditorer for foretakets forpliktelser.

Samvirkeforetaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene så lenge medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak. Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet.

Dersom medlemmet misligholder sine forpliktelser overfor samvirket, kan styret gi medlemmet en irettesettelse eller, i alvorlige tilfeller, ekskludere medlemmet. Medlemmet har krav på skriftlig melding om eksklusjonsvedtaket som inneholder opplysninger om eksklusjonen og om fristen for medlemmet for å kreve vedtaket lagt frem på årsmøtet. Frist for den ekskluderte til å kreve vedtaket lagt frem for ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte er en måned etter at medlemmet mottok melding om eksklusjonsvedtaket.

Til toppen