Steinvegen barnehages vedtekter

7 Opptak av barn

Det er samordnet opptak i kommunen. Opptaket gjøres i tett samarbeid mellom kommunale og private barnehager.

Barnehageplass

Dato for hovedopptak vedtas av kommunen. Kommunen og barnehagene vil informere om dette ved oppslag. Søknad sendes inn elektronisk, finner søknadsskjema på kommunens hjemmeside. Søknader ellers i året sendes inn på samme måte.

Venteliste

Søknader der 1. prioritet ikke imøtekommes, og søknader som kommer etter hovedopptaket, gjelder som søknad til evt. ledige plasser gjennom barnehageåret. Foreldrene får velge om de ønsker å stå på venteliste.

Oppsigelse av barnehageplass

Tildelt plass gjelder til den dagen den blir sagt opp eller barnet går over til skolen. Barnehagen må ha skriftlig oppsigelse på barnehageplassen. Foreldrene må betale for plassen i 1 måneder etter oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra 1. i måneden etter mottatt oppsigelse. Plasser som ikke er sagt opp før 1. april gjelder til sommerferien.

Opptakskriterier

Opptak av barn foretas av styrer og eierrepresentant etter følgende kriterier:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne som etter loven har rett til prioritet ved opptak. Det skal foretas en sakkyndigvurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Jfr. Barnehageloven § 18.
  2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjeneste §4-4 og 4-12
  3. Barn som allerede har deltidsplass i Steinvegen barnehage og som ønsker utvidelse
  4. Barn av eiere og ansatte ved Steinvegen barnehage
  5. Søsken av barn som allerede går i Steinvegen barnehage

 

Ut over dette skal det legges vekt på å få en balansert gruppesammensetning eks. kjønn, alder.

Til toppen