Akrobaten barnehages vedtekter

10 Betaling

Vi følger de kommunale satsene for foreldrebetaling. Kostpenger beregnes av barnehagens styre. 

Moderasjonsregler

  • Det gis 25%moderasjon når samlet alminnelig inntekt etter eventuelt særfradrag ved siste ligning ligger under 3G (justeres årlig) for familien/husstanden. For samboere regnes felles inntekt selv om det ikke er felles barn. Det kreves dokumentasjon fra ligningsmyndighetene. 
  • Når flere barn fra samme husstand går i barnehage i kommunen, gis det 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 50% for barn nummer tre, eventuelt flere. 
  • Det kan gis moderasjon etter flere av reglene ovenfor samme barn
  • Barn som er tildelt barnehageplass etter Lov om barnevernstjenester, kan gis hel eller delvis friplass. Det samme kan gjelde barn med alvorlige helsemessige problemer. Dette besluttes av barnevernstjenesten i samarbeid med daglig leder
  • Eventuelle klager på beregning av foreldrebetalingen er underlagt ordinær klagebehandling i kommunen
  • Redusert betaling i måneder med innklemtdager (mai og juni). Se mer i kapittel 11. Egen betalingsplan blir sendt ut ved oppstart

Oppsigelsestid på barnehageplass er 1 måned, regnet fra den 1. i hver måned.

Betalingsfrist er den 15. i hver måned. Du betaler da for den måneden du er inne i. 

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april, medfører plikt til å betale foreldrebetaling ut barnehageåret. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig. 

Ved manglende betaling ut over 2 måneder etter betalingsfrist, kan barnet miste plassen. En slik beslutning fattes av styret, etter innstilling fra daglig leder. Før oppsigelse gjennomføres, skal styrer sikre relevante forhold knyttet til manglende betaling er klarlagt. Det er barnas foreldre og foresatte som er ansvarlige for å bidra til at relevante forhold kan klargjøres i nært samarbeid med styrer. Plassen sies opp med 1 måneds oppsigelsestid. Ved gjentatte mislighold kan plassen sies opp med umiddelbar virkning. 

Til toppen