Akrobaten barnehages vedtekter

9 Rett til barnehageplass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med barnehageloven med forskrifter. Barn som fyller ett år innen utgangen av september, oktober eller november har rett på plass innen utgangen av den måneden de fyller ett år. 

Barn har rett til plass i barnehage i kommunen der det er bosatt. For at retten skal være oppfylt, må reiseavstand til tilbudt barnehageplass i kommunen ikke være urimelig lang. 

Barnet skal tilbys deltids- eller heltidsplass etter søkers ønske. Ingen som søker om deltidsplass skal være nødt til å ta en heltidsplass. 

Til toppen