Akrobaten barnehages vedtekter

7 Opptak av barn til barnehagen

Hovedopptak foretas av daglig leder. Barn som får plass, har denne til den sies opp eller til barnet begynner på skolen. 

Søknadsfrist til hovedopptaket er 20. mars. Dette vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside og ved oppslag. Søknad fylles ut elektronisk på kommunens hjemmeside. Søkere som ikke har tilgang til internett, kan få hjelp til å søke i servicetorget eller i den enkelte barnehage. 

Søknader der førstevalget ikke imøtekommes, og søknader som kommer inn etter fristens utløp, gjelder som søknad til eventuelle ledige plasser gjennom barnehageåret. Disse vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle ut fra gjeldende opptakskriterier: 

  • Opptak ellers i året foretas av daglig leder
  • Det er klageadgang på opptaket. Klagen sendes kommunen senest 3 uker etter at melding om opptak er gjort kjent

Opptak i barnehagene gjøres i tett samarbeid mellom de kommunale styrerne og styrerne fra de private barnehagene. 

Til toppen