Akrobaten barnehages vedtekter

8 Opptakskriterier

Opptak foregår etter følgende prioriteringer

  1. Barn med funksjonshemninger, som etter loven har fortrinnsrett ved opptak. Dokumenteres av PP-tjenesten eller lege/psykolog og barn som skal sikres barnehageplass som hjelpetiltak etter "Lov om barnevern-tjenester". 
  2. Barn som etter søknad får innvilget utsatt skolestart
  3. Barn som er skolestartere påfølgende år (5-åringer)
  4. Barn som alt har plass i barnehagen og ønsker denne utvidet
  5. Barn som har søsken i den barnehagen barnet søker plass i
  6. Barn som har stått på venteliste til Akrobaten barnehage i ett år


Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig sammensetning mellom alder og kjønn, og sikre forsvarlig drift. Dette sees i sammenheng med kriteriene ovenfor. Hvis søkere etter dette står likt foretas tildeling ved loddtrekning. 

Barnehagens primære opptakskrets er sammenfallende med Stadsbygd skolekrets, men barn bosatt i andre deler av kommunen og andre kommuner i nærheten kan etter søknad få plass, forutsatt at det er ledig kapasitet. 

Ved søknad om overflytting fra en barnehage til en annen gjelder følgende regel: "I det søker får førsteønsket sitt oppfylt i overflyttingssøknaden, mister barnet plassen i den barnehagen det allerede går i" Dette er spesifisert i søknadsskjemaet. 

Til toppen