Fullstendig gebyrhefte

16 Helse og omsorg (langtidsopphold)

For langtidsopphold beregnes vederlag i henhold til forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene. Kommunens kapitalutgifter og brukerbetalingen skal ikke tas med i beregningen av oppholdsutgifter. Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon - kurdøgnpris.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Fribeløpet fastsettes i statsbudsjettet og endres i rundskriv jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. (FOR 2011-2-16-1349).

Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler beboer inntil 85 prosent. Det skal gjøres fradrag i beregningen av vederlaget dersom beboeren har forsørgeransvar eller på grunn av hensynet til hjemmeboende ektefelle.

Kurdøgnpris blir beregnet ut fra budsjetterte brutto driftsutgifter minus brutto driftsinntekter.

Budsjetterte innbetalinger for beboere holdes utenfor. Dette utgjør grunnlaget for utregningen.

Kurdøgnpris ved langtidsopphold fastsettes til 93 00kr per måned eller 3 100 kr per døgn. 

Fradrag for boutgifter ved betaling av vederlag:

  • Personer med opphold i institusjon kan søke om fradrag for dokumenterte boutgifter dersom beboer selv ikke har økonomi til å dekke dem.
  • Fradraget kan gis for en periode på 3 måneder.

I særlige tilfeller, og der det er en forutsetning at beboer skal flytte tilbake til egen bolig, gis det rett til fradrag for dokumenterte boutgifter i inntil seks måneder - startdato for fradraget er den dagen vederlagsplikten inntrer.

Fradraget begrenses oppad til det beboer skulle betalt i vederlag.

Som boutgifter regnes:

  • husleie
  • forsikring på hus
  • utgifter i forbindelse med fellesareal
  • strøm
  • faste kommunale avgifter

Det gis fradrag for inntil 80 prosent av boutgiftene, som nevnt ovenfor.

Dersom en beboer har hjemmeboende ektefelle, deles boutgifter i to, hvorpå det gis fradrag for institusjonsbeboerens ideelle halvpart.

Til toppen