Fullstendig gebyrhefte

2 Kommunalteknikk og byggforvaltning

2.1 Vann og avløp

Alle prisene i dette kapittelet er med merverdiavgift. Gjelder for alle eiendommer som er/vil bli tilkoblet kommunalt vann -, avløp og overvannsledninger.

2.1.1 Rammer for gebyrberegningen

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en fireårsperiode.
 • Kommunen må gjøre et overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste fire årene før gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Gebyrberegningen er basert på lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974, samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.

Alle priser i denne oversikten er oppgitt med merverdiavgift. I fakturaen fra kommunen er merverdiavgift utskilt som en egen post.

 

2.1.2 Engangsgebyr for tilknytning til offentlig vann-, avløpsnett og kommunalt overvannsnett

Du må betale et engangsgebyr hvis du skal koble en bygning til kommunens vann- eller avløpsnett. Du betaler gebyr per selvstendige enhet. En selvstendig enhet er et gårds- og bruksnummer, feste- og seksjonsnummer.

Ved seksjonering/fradeling etter ferdigstillelse, vil tilknytningsavgift bli belastet den enkelte enhet.

Engangsgebyr per enhet
Kategori Vann Avløp Overvann
Bolig og leilighet 34 576 28 091 14 045
Hytte og fritidsbolig 34 576 28 091 14 045
Næringsbygg, driftsbygning, offentlige bygg 34 576 28 091 14 045
Tilleggsgebyr ved utvidelse av annen avgiftspliktig bebyggelse dersom utvidelsen er mer enn 30m2 17 287 14 045 7 023
Vannpost på fritidseiendom 34 576
Campingplass/småbåthavn 34 576 14 045

2.1.3 Årsgebyr for vann og avløp

Gebyret for vann og avløp, består av en fastdel og en forbruksdel. Forbruksdelen regnes ut ifra vannforbruket. Hvis du har vannmåler, beregnes forbruksdelen din for det vannet du faktisk bruker. Hvis du ikke har vannmåler, beregnes forbruksdelen ut ifra arealet på boligen din i et stipulert forbruk. Vannpost kan etableres på fritidseiendom og campingplasser/småbåthavner – se forskrift § 6 – årsgebyr – vannpost.

 

 

2.1.3.1 Fastdel vann og avløp

Den faste delen av gebyret skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

Vann: cirka 50 prosent Avløp: cirka 50 prosent

Hvor mye du skal betale i abonnementsgebyr, avhenger av hvilken brukerkategori du  tilhører:

 • Boliger og leiligheter per enhet
 • Hytter og fritidsboliger
 • Næringseiendommer, driftsbygninger og offentlige virksomheter
 • Servicebygg campingplasser/småbåthavner
 • Vannpost campingplasser/småbåthavner
 • Vannpost fritidseiendommer
 • Midlertidig anleggsbrakker


Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.

Fastdel vann og avløp
Kategori Vann per år Avløp per år
Boliger og leilighet, per enhet 4 789 4 153
Hytter og fritidsboliger 4 789 4 153
Næringsbygg, driftsbygning, offentlig virksomhet 4 789 4 153
Storforbruker av vann (vannforbruk over 2000m3 per år) og salg av vann til private vannverk 9 578
Servicebygg campingplasser/småbåthavner 4 789 4 153
Vannpost campingplasser/småbåthavner 4 789
Vannpost fritidseiendommer 2 395
Midlertidig anleggsbrakker 4 789 4 153
2.1.3.2 Forbruksdel vann og avløp

Årsgebyrets forbruksavhengige del, som beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, er begge basert på prisen i denne tabellen:

 • Enhetspris for vann kr/m3: 39,5
 • Enhetspris for avløp kr/m3: 22

Forbruksdel for deg som har vannmåler fra kommunen

Forbruksgebyret er basert på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris per kubikkmeter (m3)). Avløpsmengden regneslik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Slik regnes forbruksgebyret ut ved bruk av vannmåler:

 • Enhetspris for vann (kr)x målt forbruk (m3)
 • Enhetspris for avløp (kr)x målt forbruk (m3) 

Forbruksdel for deg som ikke har vannmåler fra kommunen (stipulert forbruk)

Slik regnes forbruket ut når du ikke har vannmåler:

 • Vann: Stipulert forbruk = Boligen/bygningens bruksareal BRA (m2) x 1,50
 • Avløp: Stipulert forbruk = Boligen/bygningens bruksareal BRA (m2) x 1,0
   

Slik regnes forbruksgebyret ut når du ikke har vannmåler:

 • Vann: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)
 • Avløp: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)

Hytte/fritidsbolig med vannpost

Forbruksdel betales etter stipulert forbruk. Se punkt b for utregning.

Forbruksgebyr svømmebasseng

Tillegg for abonnenter med svømmebasseng:

 • Stipulert forbruk vann: 60 m3
 • Stipulert forbruk avløp: 60 m3

Driftsbygning i landbruket

Forbruksdel skal avregnes/betales etter vannmåler.

Campingplasser og småbåthavner

Forbruksdel skal avregnes/betales etter vannmåler

2.1.4 Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier eller fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg, skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet.

Kommunal del av private anlegg (kommunal kloakk m/tank) som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet:

- Kommunen dekker utgiftene for tømming der abonnent har slamavskiller.

Påslag på gebyr for tømming av kloakkslam (tilsyn + vannmiljø Fosen + adm.kostnader) se punkt 2.2 første linje i tabell, og påslag renovasjon (rensing av sigevann) se punkt 2.1 første linje i tabell. Dette påslaget overføres fra Fosen renovasjon IKS. 

 

2.1.5 Årlig vannmålerleie

Vannmåleren er kommunens eiendom og abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler til kommunen. Gebyret skal dekke anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret varierer med målerens størrelse og type etter følgende modell:

Leie av vannmåler
Størrelse på vannmåler Årlig vannmålerleie
Inntil 25 mm 637
26-50 mm 692
51 mm og større (flensmålere) 1 906
Spesielle målere (kombimålere) 2 604

2.1.6 Gebyr for levering av vann fra tankvogn

Gebyr for levering av vann fra tankvogn
Pris Vann (kr)
Med brann eller tankbil (cirka 3000 liter) 1 436
Utkjøring av vann per time på bil 1 545
Utkjøring av vann per time på sjåfør 998

2.1.7 Øvrige vann- og avløpsgebyrer

Kontrollgebyr på installerte vannmålere: 1 546 kr 

Gebyr for midlertidig tilknytning (hvis du har installert vannmåler fra kommunen, gjelder ordinære priser). Ifølge vedtatt forskrift, tillates midlertidig tilknytning for en periode inntil ett år.  I tillegg må du legge til abonnementsgebyr for næringsvirksomhet. 

 • Vann: 4 528 kr
 • Avløp: 3 110 kr

 

Til toppen