Fullstendig gebyrhefte

8 Næring og areal

Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven.

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. matrikkelforskriften og eierseksjonsloven § 15. Vedtak: Indre Fosen kommune 09.09. 2021, sak 48/2021 Ikrafttredelse: 01.01.22.

§ 1.1 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyrene er beregnet i tråd med gebyrbestemmelser i respektive særlover/-forskrifter samt bestemmelsene i selvkostforskriften. For enkelte tjenester tilkommer statlige gebyrer, for eksempel tinglysningsgebyr eller dokumentavgift. Disse faktureres sammen med kommunens gebyrer etter denne forskriften.

§ 1.2 Tidspunkt for gebyrfastsetting

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Alle priser er angitt i norske kroner. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven eller eierseksjonsloven. Gebyr etter plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet komplett sak mottas i kommunen, med mindre noe annet kommer frem av regulativet. Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16.

§ 1.3 Tidspunkt for fakturering av gebyr

Gebyret for planforslag kan faktureres i flere omganger. Grunngebyr og gebyr for oppstartsmøte faktureres etter oppstartsmøtet. Øvrig gebyr faktureres etter endelig vedtak om plan. Gebyr for bygge- og delesaker, oppmåling og eierseksjonering faktureres når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften. Gebyret må betales og forfaller uansett om vedtaket er påklaget eller det er søkt om reduksjon av gebyr.

§ 1.4 Gebyr og priser i regulativet

Gebyrene reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret som har anledning til å prise gebyrene lavere enn selvkost.

§ 1.5 Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1.6 Urimelig gebyr

Dersom kommunedirektøren etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1.7 Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkelloven § 32 eller eierseksjonsloven § 15, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. Enkeltvedtak etter § 1.6 om urimelig gebyr kan påklages til Statsforvalteren i Trøndelag etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1.8 Avslag

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1.9 Tilbaketrekking av søknad mv.

Dersom søknad trekkes tilbake, skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i behandlingen av søknaden. Det kommer frem av hvert enkelt regulativ hvor mye som skal betales.

§ 1.10 Definisjoner og forklaringer 

I denne forskriften menes med: 

 1. Bebygd areal (BYA): Bebygd areal for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og bygningskonstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på tomten, slik det fremgår av målereglene i byggteknisk forskrift kapittel 5 
 2. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, og har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2. 
 3. Bruksareal (BRA): Bruksareal slik det fremgår av målereglene i byggteknisk forskrift kapittel 5. 
 4. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, garasje, anneks/uthus, kontorenhet, verksted og lager. 
 5. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe Bolig. Bygningstyper fra 211 til 840 er alt annet enn bolig 
 6. Daa: Dekar, 1.000 kvadratmeter. 
 7. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom. 
 8. eiersl: Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). i
 9. Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. 
 10. Kontorforretning: Oppmålingsforretning som gjennomføres på et kontor, dvs. uten merking og innmåling av grenser i marka. 
 11. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste- og/eller seksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret). 
 12. Mtl: Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven). 
 13. Oppmålingsforretning: Oppgave som går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring. 
 14. pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 
 15. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). 
 16. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet. 
 17. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 20-4. 
 18. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift).

8.1 Private planforslag (reguleringsplaner)

§ 2.2 Gebyr for medgått tid

Per time: 1 340kr. 

§ 2.3 Gebyr ved avslutning av planinitiativ/planprosess

§ 2.3 Gebyr ved avslutning av planinitiativ/planprosess
Regulativ Beregningsenhet Pris
Hvis saken trekkes før oppstartsvarsel eller planmyndigheten beslutter at initiativet skal stoppes Per planinitiativ Grunngebyr og oppstartsmøte
Etter oppstart, men før innsendelse av forslag Per planforslag Grunngebyr, oppstartsmøte og gjennomførte underveismøter
Avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunen Per planforslag 50% av fullt gebyr
Gebyr ved avslag etter plan og bygningsloven §12-11 Per planforslag 75 % fullt gebyr

§ 2.4 Gebyr for behandling av privat planforslag

§ 2.4 Gebyr for behandling av privat planforslag
Regulativ Beregningsenhet Pris
Grunngebyr Per planforslag 6 700
Oppstartsmøte Per møte 26 800
Underveismøte Per time 1 340
Planer som krever planprogram Per planforslag 33 500
Plan som krever konsekvensutredning Per planforslag 26 800
Plan i strid med kommuneplan Per planforslag
Gebyr for planområdets areal: Per planforslag 46 900
Gebyr for bebyggelsens areal:
Areal regulert til bolig- og fritidsformål Per 500m2 BRA 3 350
Areal regulert til annet enn bolig og fritidsbolig ( næring, tjenesteyting) Per 500m2 BRA 6 700

§ 2.5 Endring av plan

§ 2.5 Endring av plan
Regulativ Beregningsenhet Pris
Endringer som behandles som ny plan i henhold til pbl §12-14, første ledd Per søknad
Mindre endringer i reguleringsplan eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplan, jmf. pbl §12-14, andre ledd Per søknad 40 200

§2.6 Mangelfulle søknader som kommunen må rette opp

§2.6 Mangelfulle søknader som kommunen må rette opp
Regulativ Beregningsenhet Pris
Tillegg for planforslag som ikke er levert etter SOSI-standarden: etter medgått tid som kommunen har brukt for å rette opp kartgrunnlaget Per time 1 340
Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling: etter medgått tid som kommunen har brukt for å rette opp plandokumenter Per time 1 340

 

8.2 Byggesak

§ 3.4 Timepris

Timeprisen for byggesaksbehandling er 1 070 kr. 

Priser byggesak (reguleringsplaner)

Priser byggesak (reguleringsplaner)
Regulativ Beregningsenhet Pris
§3.5 Tilbaketrekking av søknad
For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling (10%) Per søknad 10% av fullt gebyr
For søknader som trekkes etter utstedt mangelbrev (20%) Per søknad 25 % av fullt gebyr
For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak (50%) Per søknad 50% av fullt gebyr
§ 3.6 Mangelfulle søknader
Mangelfull søknad (søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak, jf. pbl.§20-3) Per mangelbrev 1 500
Mangelfull søknad (søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. pbl.§20-4) Per mangelbrev 500
Mangelfull søknad (unntatt søknadspliktige tiltak, jf. pbl.§20-5) Per mangelbrev 500
§ 3.7 Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse Per møte 5 350
§ 3.8 Søknad om endring av gitt tillatelse
Ved endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak Per time
§3.9 Dispensasjonssøknad
Søknad om dispensasjon fra plankrav i kommune og reguleringsplan Per søknad 7 490
Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet eller vedtatt byggegrense langs vassdrag og sjø Per søknad 10 700
Søknad om dispensasjon fra arealformål i kommune og reguleringsplan Per søknad 9 630
Søknad om dispensasjon fra teknisk forskrift Per søknad 8 560
Søknad om dispensasjon fra andre forhold i kommune og reguleringsplan, herunder søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser, utnyttelsesgrad, regulert byggelinje, etasjetall osv. Per søknad 7 490

Byggesak (søknadspliktige tiltak)

Byggesak (søknadspliktige tiltak)
§ 3.10 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak ( med ansvarsrett) Beregningsenhet Pris
Bolig/fritidsbolig med 2 boenheter Per bolig 10 700
Rekkehus, kjedehus og andre småhus, inntil 4 boenheter Per boenhet 12 840
Rekkehus, kjedehus og andre småhus, 4-10 boenheter Per boenhet 14 980
Rekkehus, kjedehus og andre småhus, fra og med 10 boenheter Per boenhet 17 120
Tilleggsbygg som del av søknad (garasje, anneks, uthus osv.) Per tilleggsbygg 4 280
Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging Per søknad 4 280

Andre tiltak enn bolig (søknadspliktig)

Andre tiltak enn bolig (søknadspliktig)
§ 3.10 Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarlig foretak (med ansvarsrett) Beregningsenhet Pris
Industribygning, energiforsyningsbygning, lagerbygning, og fiskeri og landbruksbygning Per bruksenhet 32 100
Bygg for overnatting og servering Per bruksenhet 32 100
Forretningsbygning, offentlige tilgjengelige publikumsbygg, helsebygning osv. Per bruksenhet 32 100
Tilbygg og påbygg for annet enn bolig Per bruksenhet 8 560
Brygge og kaianlegg, opptil 4 plasser Per tiltak 10 700
Brygge og kaianlegg, over 4 plasser Per tiltak 12 840
Fasadeendring Per fasade 3 210
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse Per fasade 5 350
Bruksendring med endring av bygning, tekniske installasjoner mv. Per søknad 10 700
Bruksendring uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv. Per søknad 7 490
Riving av tiltak (pbl §20-1 a)
Større konstruksjoner med krav til avfallsplan Per tiltak 7 490
Mindre konstruksjoner uten krav til avfallsplan Per tiltak 5 350
Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
Sanitærinstallasjoner, ventilasjons/sprinkler/antenne/solcelleanlegg, heis, forstøtningsmur, svømmebasseng, dam/brønn og lignende Per tiltak 6 420
Rehabilitering og oppføring av skorstein Per tiltak 3 210
Oppdeling eller sammenføying av bruksenheter i bolig
Sammenføying av bruksenheter i bolig Per søknad 4 280
Oppdeling av bruksenheter i bolig Per nye boenhet 6 420
Oppføring av innhegning mot vei, skilt og reklameinnretninger
Innhegning mot veg (eks. støyskjerm) Per tiltak 4 280
Enkelt skilt eller reklame Per tiltak 3 210
Skiltplan med flere enn to skilt Per søknad 5 350
Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
Plassering av andre midlertidige bygninger mv. som skal stå i inntil 2 år Per søknad 5 350
Vesentlig terrenginngrep
Mindre terrenginngrep (stikkledning og adkomst til enkel bygning) Per søknad 4 280
Større terrenginngrep (masseuttak, deponi, veiprosjekt, vann og avløpsledninger i byggefelt og småbåtanlegg) Per søknad 10 700

Tiltak uten krav til ansvarlig foretak

Tiltak uten krav til ansvarlig foretak
§ 3.11 Saksbehandlingsgebyr uten krav til ansvarlig foretak (Fradeling mv.) Beregningsenhet Pris
Opprettelse av grunneiendom, søknad om fradeling av grunneiendom og innløsing av festetomt (deling) Per matrikkelenhet 4 280
Fradeling i tråd med plan, hvor grensene er fastlagt Per søknad 4 280
Vedtak om arealoverføring/tilleggsareal Per arealoverføring 4 280
Gebyr for fradeling etter jordloven Fastsatt i forskrift 2 000
Søknad om konsesjon om erverv av fast eiendom Fastsatt i forskrift 5 000
Tiltak uten krav til ansvarlig foretak
Mindre tiltak på bebygd eiendom, som garasjer, uthus og tilbygg Per tiltakt 5 350
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet Per søknad 6 420
Skilt og reklameinnretninger Per tiltak 3 210
Alminnelige driftsbygninger i landbruket Per tiltak 8 560
Midlertidig konstruksjoner og anlegg Per tiltak 6 420
§3.12 Andre vurderinger
Tiltak på eksisterende byggverk (unntak fra TEK), pbl 31.2, 4. ledd Per unntak 4 280
Godkjenning av selvbyggeransvar Per søknad 2 140
Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis Per foretak 2 140
Tilleggsgebyr for kommunens arbeid med utsending av høringsbrev til eksterne og/eller regionale myndigheter Per søknad 3 210
§3.13 Igangsettelse
Igangsettingstillatelse Per tillatelse 20% av ordinært gebyr
§ 3.14 Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
Midlertitid brukstillatelse Per søknad 2 140
Ferdigattest der det har gått mer enn 5 år siden opprinnelig byggetillatelse ble gitt Per søknad 4 280

 

8.3 Eierseksjonering

Eierseksjonering

Eierseksjonering
Regulativ Beregningsenhet Pris
§4.2 Mangelfull søknad
Manglebrev Per brev 930
§4.2 Timepris
Gebyr for medgått tid Per time 930
§4.4 Oppretting av eierseksjonering
Fra en til tre seksjoner Per søknad 6 510
Fra fire til åtte seksjoner Per søknad 8 370
Fra ni seksjoner, tillegg per ny seksjon Per seksjon 233
§4.5 Sletting/oppheving av seksjonert sameie
Gebyr for sletting av seksjoner på eiendom Per grunneiendom 5 580
§ 4.6 Befaring
Befaring Per befaring 3 720

 

8.4 Oppmålingsforretning

§5.2 Timepris

Prisen per time for oppmålingsforretning er 1 520 kr. 

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven
§ 5.4 Gebyr for arbeid etter matrikkellova Beregningsenhet Pris
Oppretting av grunneiendom og festegrunn 0-500m2 Per ny eiendom 12 920
Oppretting av grunneiendom og festegrunn 501-2000m2 Per ny eiendom 24 320
Oppretting av grunneiendom og festegrunn 2001-5000 m2 Per ny eiendom, øking per dekar 3 040
Oppretting av grunneiendom og festegrunn 5001-10 000 m2 Per ny eiendom, øking per dekar 1 520
Oppretting av grunneiendom og festegrunn over 10 000 m2 Per time 1 520
Ved fradeling av festetomt hvor det tidligere er holdt kartforretning, og oppmåling ikke er nødvendig reduseres oppmålingsgebyret Per eiendom 50% reduksjon
Uten merking og måling i marka (kontorforretning) Per eiendom 4 560
Med merking og måling i marka Per time Medgått tid
Landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål Per eiendom 12 920
Ved fradeling av gårdstun kreves gebyr som oppretting av boligtomt Per eiendom 24 320
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, dersom det må gjennomføres oppmålingsforretning Per eiendom 24 320
Ved kun matrikkel-arbeid, beregnes gebyr etter medgått tid Per time 1 520
Oppretting av uteareal på eierseksjon 0-500m2 Per ny eiendom 12 920
Oppretting av uteareal på eierseksjon 501-2000m2 Per ny eiendom 24 320
Oppretting av uteareal på eierseksjon 2001-5000m2 Per ny eiendom, øking per dekar 3 040
Oppretting av uteareal på eierseksjon 5001-10 000m2 Per ny eiendom, øking per dekar 1 520
Gebyr for saker over 10.000 m2beregnes etter medgått tid. Minimums gebyr i slike saker er gebyret for 5001- 10 000m2. Medgått tid
Gebyr for saker som gjennomføres som kontorforretning beregnes etter medgått tid Per time 1 520
Oppretting av anleggseiendom 0- 10 000m3 Per ny eiendom 24 320
Oppretting av anleggseiendom over 10 000m3, per påbegynt 1 000 m3 Per eiendom Medgått tid
Registrering av jordsameie Per time 1 520
Oppmåling av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, kontorarbeider Per time 1 520
Grensejustering 0-250m2 Per søknad 9 120
Grensejustering 251-500 m2 Per søknad 12 920
Punktfeste uten oppmåling (kontorforretning) Per punktfeste 4 560
Punktfeste med oppmåling Per punktfeste 9 120
Arealoverføring, grunneiendom, festegrunn og jordsameie (0-500m2) Per punktfeste 12 920
Arealoverføring, grunneiendom, festegrunn og jordsameie( per påbegynte 500m2 over 500m2) Per påbegynte 500m2 3 040
Anleggseiendom 0-500m3 Per punktfeste 13 680
Anleggseiendom per påbegynte 500m3 Per påbegynte 500m3 3 040
Klarlegging av eksisterende grense, med tidligere koordinatbestemt grense Per time 1 520
Klarlegging av eksisterende grense, der grense ikke tidligere er koordinatbestemt Per time 1 520
Privat grenseavtale Per time 1 520
Avbrutt forretning, hvis saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller andre grunner Per sak 1/3 av gebyrsatsene
Ved samtidig oppmåling av 2-4 tilgrensende tomter eller eierseksjoner som rekvireres av samme rekvirent gis det rabatt Per eiendom 25 %
Ved samtidig oppmåling av flere enn 4 tilgrensende tomter eller eierseksjoner som rekvireres av samme rekvirent gis det rabatt Per eiendom 40 %
Utarbeidelse av matrikkelbrev Per brev Etter matrikkelforskriften

 

8.5 Forurensingsregleverket

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket

Fastsatt av Indre Fosen kommunestyre 09.09.2021, sak 49/21, med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52 a, forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av §§ 2-12 og 11-4 og forskrift 28. juni 2018 nr. 1060 om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger § 11.

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

§1.1 Forskriftens formål

Forskriften gir kommunen hjemmel til å dekke kostnadene ved saksbehandling, tilsyn og kontroll som kommunen har som forurensningsmyndighet etter forurensningsloven, forurensningsforskriften og forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

§1.2 Forskriftens virkeområde

Forskriften omfatter forhold der kommunen er myndighetsutøver etter bestemmelser gitt i forurensingsforskriftens kapitler 2, 12, 13, 15 og 15 a og i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. 

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll med 

 • Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid (forurensningsforskriften § 2-12)
 • Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende (forurensningsforskriften § 11-4, jf. § 12-4)
 • Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser (forurensningsforskriften § 11-4, jf. § 13-4)
 • Utslipp/påslipp av oljeholdig vann (forurensningsforskriften § 11-4, jf. § 15-4)
 • Påslipp av fettholdig vann (forurensningsforskriften § 11-4, jf. § 15A-4)
 • Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger (forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger, § 11)

§1.3 Hva dekker gebyrene

Gebyrer etter denne forskriften skal dekke kommunens kostnader med saksbehandling og kontroll eller tilsyn på de områdene forskriften omfatter, herunder løpende dokument- og systemkontroll og stedlige tilsyn etter vurdering av behov. Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader ved saksbehandling eller tilsyns- og kontrollordninger og beregnes etter selvkostprinsippet. Gebyrsatser etter denne forskriften inngår i gebyrregulativet og vedtas årlig av kommunestyret.

§ 1.4 Gebyrplikt

Gebyr for kontrolltiltak kan fastsettes som årlige gebyrer, selv om kontrolltiltak for det enkelte anlegg eller tiltak gjennomføres sjeldnere enn hvert år. Gebyrplikt for årlige gebyrer inntrer fra og med den betalingstermin brukstillatelse til anlegget er gitt. Gebyrplikt for årlige gebyrer opphører fra og med betalingsterminen etter at anlegget er forskriftsmessig tatt ut av drift.

§ 1.5 Innkreving

Saksbehandlingsgebyrer skal betales også ved avslag på søknad. Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg jf. forurensningsloven § 52 og tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle eller redusere krav om gebyr.

§ 1.6 Klage

Om det fattes enkeltvedtak med hjemmel i denne forskrift kan dette påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagen behandles av kommunens klagenemd. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. Gebyrsatser fastsatt av kommunestyret inngår i gebyrregulativet og kan ikke påklages.

Kapittel 2, Gebyr for saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn ved bygge og gravearbeider

§ 2.1 Virkeområde

Kapittelet gjelder gebyr for kommunens saksbehandling og kontroll i forbindelse med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, jamfør kapittel 2 i forurensningsforskriften.

§ 2.2 Gebyr for saksbehandling og kontroll 

Det skal betales engangsgebyr for saksbehandling og for kontroll ved søknad om godkjenning av tiltaksplan. Gebyrene dekker kommunens saksbehandling samt kommunens kontroll- og oppfølgingsoppgaver i etterkant. Saksbehandlingsgebyret er likt og faktureres per tiltaksplan. 

Kontrollgebyret kan differensieres i intervaller etter tiltakets samlede areal. For tiltak i særlig sårbare områder regnes gebyret etter det høyeste intervallet. Differensieringen i intervaller fremgår av gebyrregulativet. Gebyret belastes tiltakshaver.

Kapittel 3 Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av sanitært avløpsvann

§ 3.1 Virkeområde

Kapittelet gjelder gebyr for kommunens saksbehandling og kontroll ved utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, jamfør kapittel 12 i forurensningsforskriften.

§3.2 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad

Det skal betales et gebyr for saksbehandling ved:

 • Søknad om utslippstillatelse inntil 15 personekvivalenter (pe)
 • Søknad om utslippstillatelse over 15 pe
 • Søknad om endring av utslippstillatelse

Gebyret belastes tiltakshaver.

§ 3.3 Årsgebyr for kontroll/tilsyn av anlegg med utslipp

Det skal betales et årlig gebyr for kontroll og tilsyn av avløpsanlegg. Gebyret beregnes per anlegg. Årsgebyret belastes eier av avløpsanlegg.

Kapittel 4 Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

§ 4.1 Virkeområde

Kapittelet gjelder gebyr for kommunens saksbehandling, tilsyn og kontroll ved utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser, jamfør kapittel 13 i forurensningsforskriften.

§ 4.2 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved

 • Søknad om utslippstillatelse
 • Søknad om endring av utslippstillatelse

Gebyret belastes tiltakshaver.

§ 4.3 Årsgebyr for kontroll/tilsyn av anlegg med utslipp

Det skal betales et årlig gebyr for kontroll og tilsyn av avløpsanlegg. Gebyret beregnes per anlegg. Årsgebyret belastes eier av avløpsanlegg.

Kapittel 5 Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann

§ 5.1 Virkeområde

Kapittelet gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll/tilsyn ved utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann fra

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller for kjøretøy
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy
 • anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling

§ 5.2 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad

Det skal betales et gebyr for saksbehandling ved 

 • Søknad om tillatelse til utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann
 • Søknad om endring av tillatelse til utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann

Gebyret belastes tiltakshaver.

§ 5.3 Årsgebyr for kontroll/tilsyn

Det skal betales et årlig gebyr for kontroll og tilsyn av anlegg ol. som nevnt i § 5-1. Gebyret beregnes per anlegg. Årsgebyret belastes eier av anlegg.

Kapittel 6 Gebyr for saksbehandling og kontroll av fettholdig avløpsvann

§ 6.1 Virkeområde

Kapittelet gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling av og kontroll/tilsyn ved påslipp av fettholdig avløpsvann fra virksomhet. Jamfør kapittel 15A i forurensningsforskriften.

§ 6.2 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad

Det skal betales et gebyr for saksbehandling ved

 • Søknad om tillatelse til påslipp av fettholdig avløpsvann fra virksomhet
 • Søknad om endring av tillatelse til påslipp av fettholdig avløpsvann fra virksomhet

§ 6.3 Årsgebyr for kontroll/tilsyn

Det skal betales et årlig gebyr for kontroll og tilsyn av virksomme fettutskillere. Gebyret beregnes per fettutskiller. Årsgebyret for kontroll og tilsyn belastes eier av fettutskiller. 

Kapittel 7 Gebyr for tilsyn med forbud mot fyring med mineralolje

§ 7.1 Virkeområde

Kapittelet gjelder gebyr for kommunens tilsyn med forbudet mot fyring med mineralolje etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

§ 7.2 Engangsgebyr for tilsyn

Det skal betales et engangsgebyr ved tilsyn. Gebyret belastes hjemmelshaver.

Kapittel 8 Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2022. 

8.5.1 Priser på saksbehandling (forurensing)

Priser for saksbehandling av forurensing

Utslippstillatelser, tilsyn og kontroller.
Priser for saksbehandling av forurensing
Gebyrtype Beregningsenhet Pris
Beregning etter brukt tid Per time 1 267
§ 2.2 Saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn, saksbehandlingsgebyr Per tiltaksplan 19 003
Kontrollgebyr 0-500m2 Per tiltak 6 334
Kontrollgebyr 500-10 000m2 Per tiltak 15 202
Kontrollgebyr over 10 000m2 Per tiltak 29 138
§ 3.2 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad med utslipp av sanitært avløpsvann. Inntil 15 pe. Per søknad 8 868
§ 3.2 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad med utslipp av sanitært avløpsvann. Over 15 pe. Per søknad 15 202
Endringstillatelse Per søknad 5 067
§ 3.3 Årsgebyr for kontroll/tilsyn av anlegg med utslipp av sanitært avløpsvann Per anlegg 209
§ 4.2 Gebyr for saksbehandling og kontroll, utslipp av kommunalt avløpsvann, saksbehandlingsgebyr Per søknad 25 337
Endringstilltatelse Per søknad 6 334
§ 4.3. Årsgebyr kontroll/tilsyn av anlegg med utslipp av kommunalt avløpsvann Per søknad 314
§ 5.2 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann Per søknad 7 601
Endringstillatelse Per søknad 6 334
§ 5.3 Årsgebyr for kontroll/tilsyn med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann Per anlegg 314
§ 6.2 Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslipp av fettholdig avløpsvann Per søknad 6 334
Endringstillatelse Per søknad 3 801
§ 6.3 Årsgebyr for kontroll/tilsyn av fettholdig avløpsvann Per fettutskiller 314
§7.2 Gebyr for tilsyn med forbud mot fyring med mineralolje Per anlegg 1 152

 

Til toppen