Fullstendig gebyrhefte

15 Helse og omsorg (omsorgstjenester)

Satser for egenbetaling

Indre Fosen kommune følger vedtatte lover og forskrifter om egenandeler for kommunale helse- og omsorgs- tjenester i og utenfor institusjon.

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Som hovedregel må du betale egenandel for praktisk bistand som abonnementspris ut ifra satser fra Helse- og omsorgsdepartementet. I denne ordningen legges husstandens inntekt til grunn ved beregning av egenbetaling.

Priser for praktisk bistand (hjemmehjelp)

Priser for praktisk bistand (hjemmehjelp)
Husstandens inntekt Pris
Inntil 2 G (G er folketrygdens grunnbeløp) I henhold til forskrift
2-3 G 1 767
3-4 G 2 122
4-5 G 2 475
Mer enn 5 G 2 946

Korttidsopphold, dag- og nattopphold

Korttidsopphold betales per døgn. Dag- og nattopphold betales per dag eller natt.

Betalingen er i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Beløpet endres årlig gjennom rundskriv. Beløpene endres når rundskriv m/vedtak fra Helse- og omsorgsdepartementet er klart.

Priser korttidsopphold

Priser korttidsopphold
Oppholdstype Pris
Korttidsopphold per døgn I henhold til forskrift
Dag/nattopphold, per døgn/natt I henhold til forskrift

Middagsombringing (hjemlevering av middag) 

Priser middagsombringing

Priser middagsombringing
Type middagsombringing Pris
Middag for deg som har vedtak om middagsombringing 118
Middag for deg som ikke har vedtak om matombringing 148
Fullkost per døgn 218

Trygghetsalarm

Mobiltelefon (GSM løsning) er gratis fra 1.1.2024. 

Dagsenter for demente

Pris for dagsenter for demente

Pris for dagsenter for demente
Tjeneste Pris
Dagsentertilbud per oppmøtedag, inkludert middag 177
Dagsentertilbud med transport 282

Matpakke og forbruksvarer

Priser for matpakke og forbruksvarer

Priser for matpakke og forbruksvarer
Tjeneste Pris
Matpakke 5 931
Husholdning/forbruksvarer 778

Oppdrag på vegne av legekontoret for personer uten vedtak om helsehjelp i hjemmet

Oppdraget faktureres i henhold til gjeldende satser på legekontoret. 

Unntak fra betalingsbestemmelsene: Det kan søkes om fritak fra betalingsbestemmelsene dersom brukeren kan dokumentere manglende økonomisk evne til å betale avgiftssatsen helt eller delvis.

Transport med kommunalt disponert bil eller buss

Priser kommunal transport

Priser kommunal transport
Tjeneste Pris
Kjøring med kommunal buss til og fra arbeidssted, per person/per dag 23
Annen kjøring med buss, per kilometer 18
Annen helserelatert transport I henhold til reiseregulativet
Til toppen